Giải bài tập sgk hóa học lớp 11

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI
Bài 1. Sự điện li

 1. Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li
 2. Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li
 3. Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li
 4. Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li
 5. Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li
Bài 2. Axit, bazơ và muối
 1. Giải bài 1 trang 10 SGK Hóa học 11 Axit bazơ và muối
 2. Giải bài 2 trang 10 SGK Hóa học 11 Axit bazơ và muối
 3. Giải bài 3 trang 10 SGK Hóa học 11 Axit bazơ và muối
 4. Giải bài 4 trang 10 SGK Hóa học 11 Axit bazơ và muối
 5. Giải bài 5 trang 10 SGK Hóa học 11 Axit bazơ và muối
Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ
 1. Giải bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11 Sự điện li của nước pH và Chất chỉ thị Axit và bazơ
 2. Giải bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11 Sự điện li của nước pH và Chất chỉ thị Axit và bazơ
 3. Giải bài 4 trang 14 SGK Hóa học 11 Sự điện li của nước pH và Chất chỉ thị Axit và bazơ
 4. Giải bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11 Sự điện li của nước pH và Chất chỉ thị Axit và bazơ
Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 1. Giải bài 1 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 2. Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 3. Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 4. Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 5. Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 1. Giải bài 1 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 2. Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 3. Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 4. Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 5. Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO
Bài 7. Nitơ
 1. Giải bài 1 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
 2. Giải bài 2 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
 3. Giải bài 3 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
 4. Giải bài 4 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
 5. Giải bài 5 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
Bài 8. Amoniac và muối amoni
 1. Giải bài 1 trang 37 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 2. Giải bài 2 trang 37 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 3. Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 4. Giải bài 4 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 5. Giải bài 5 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 6. Giải bài 6 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 7. Giải bài 7 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 8. Giải bài 8 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
 1. Giải bài 1 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 2. Giải bài 2 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 3. Giải bài 3 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 4. Giải bài 4 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 5. Giải bài 5 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 6. Giải bài 6 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 7. Giải bài 7 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
Bài 10. Photpho
 1. Giải bài 1 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho
 2. Giải bài 2 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho
 3. Giải bài 3 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho
 4. Giải bài 4 trang 50 SGK Hóa học 11 Photpho
 5. Giải bài 5 trang 50 SGK Hóa học 11 Photpho
Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
 1. Giải bài 1 trang 53 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
 2. Giải bài 2 trang 53 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
 3. Giải bài 3 trang 54 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
 4. Giải bài 4 trang 54 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
 5. Giải bài 5 trang 54 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
Bài 12. Phân bón hóa học
 1. Giải bài 1 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học
 2. Giải bài 2 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học
 3. Giải bài 3 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học
 4. Giải bài 4 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học
Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 1. Giải bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 2. Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 3. Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 4. Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 5. Giải bài 5 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 6. Giải bài 6 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 7. Giải bài 7 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 8. Giải bài 8 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 9. Giải bài 9 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ và photpho
CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC
Bài 15. Cacbon
 1. Giải bài 1 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon
 2. Giải bài 2 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon
 3. Giải bài 3 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon
 4. Giải bài 4 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon
 5. Giải bài 5 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon
Bài 16. Hợp chất của cacbon
 1. Giải bài 1 trang 75 SGK Hóa học 11 hợp chất cacbon
 2. Giải bài 2 trang 75 SGK Hóa học 11 hợp chất cacbon
 3. Giải bài 3 trang 75 SGK Hóa học 11 hợp chất cacbon
 4. Giải bài 4 trang 75 SGK Hóa học 11 hợp chất cacbon
 5. Giải bài 5 trang 75 SGK Hóa học 11 hợp chất cacbon
Bài 17. Silic và hợp chất của silic
 1. Giải bài 1 trang 79 SGK Hóa học 11 Silic và hợp chất của silic
 2. Giải bài 2 trang 79 SGK Hóa học 11 Silic và hợp chất của silic
 3. Giải bài 3 trang 79 SGK Hóa học 11 Silic và hợp chất của silic
 4. Giải bài 4 trang 79 SGK Hóa học 11 Silic và hợp chất của silic
 5. Giải bài 5 trang 79 SGK Hóa học 11 Silic và hợp chất của silic
Bài 18. Công nghiệp silicat
 1. Giải bài 1 trang 83 SGK Hóa học 11 Công nghiệp silicat
 2. Giải bài 2 trang 83 SGK Hóa học 11 Công nghiệp silicat
 3. Giải bài 3 trang 83 SGK Hóa học 11 Công nghiệp silicat
 4. Giải bài 4 trang 83 SGK Hóa học 11 Công nghiệp silicat
Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
 1. Giải bài 1 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
 2. Giải bài 2 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
 3. Giải bài 3 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
 4. Giải bài 4 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
 5. Giải bài 5 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
 6. Giải bài 6 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
 1. Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ
 2. Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ
 3. Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ
 4. Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ
Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 1. Giải bài 1 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 2. Giải bài 2 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 3. Giải bài 3 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 4. Giải bài 4 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 5. Giải bài 5 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 6. Giải bài 6 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 1. Giải bài 1 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 2. Giải bài 2 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 3. Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 4. Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 5. Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 6. Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 7. Giải bài 7 trang 102 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 8. Giải bài 8 trang 102 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23. Phản ứng hữu cơ
 1. Giải bài 1 trang 105 SGK Hóa học 11 Phản ứng hữu cơ
 2. Giải bài 2 trang 105 SGK Hóa học 11 Phản ứng hữu cơ
 3. Giải bài 3 trang 105 SGK Hóa học 11 Phản ứng hữu cơ
Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
 1. Giải bài 1 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 2. Giải bài 2 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 3. Giải bài 3 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 4. Giải bài 4 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 5. Giải bài 5 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 6. Giải bài 6 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 7. Giải bài 7 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 8. Giải bài 8 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO
Bài 25. Ankan
 1. Giải bài 1 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan
 2. Giải bài 2 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan
 3. Giải bài 3 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan
 4. Giải bài 4 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan
 5. Giải bài 5 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan
 6. Giải bài 6 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan
 7. Giải bài 7 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan
Bài 26. Xicloankan
 1. Giải bài 1 trang 120 SGK Hóa học 11 Xicloankan
 2. Giải bài 2 trang 120 SGK Hóa học 11 Xicloankan
 3. Giải bài 3 trang 121 SGK Hóa học 11 Xicloankan
 4. Giải bài 4 trang 121 SGK Hóa học 11 Xicloankan
 5. Giải bài 5 trang 121 SGK Hóa học 11 Xicloankan
Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan
 1. Giải bài 1 trang 123 SGK Hóa học 11 Luyện tập ankan và xicloankan
 2. Giải bài 3 trang 123 SGK Hóa học 11 Luyện tập ankan và xicloankan
 3. Giải bài 4 trang 123 SGK Hóa học 11 Luyện tập ankan và xicloankan
 4. Giải bài 5 trang 123 SGK Hóa học 11 Luyện tập ankan và xicloankan
 5. Giải bài 6 trang 123 SGK Hóa học 11 Luyện tập ankan và xicloankan
Bài 28. Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO
Bài 29. Anken
 1. Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 2. Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 3. Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 4. Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 5. Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 6. Giải bài 6 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
Bài 30. Ankađien
 1. Giải bài 1 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
 2. Giải bài 2 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
 3. Giải bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
 4. Giải bài 4 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
 5. Giải bài 5 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien
 1. Giải bài 1 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 2. Giải bài 2 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 3. Giải bài 3 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 4. Giải bài 4 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 5. Giải bài 5 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 6. Giải bài 6 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 7. Giải bài 7 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
Bài 32. Ankin
 1. Giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 2. Giải bài 2 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 3. Giải bài 3 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 4. Giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 5. Giải bài 5 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 6. Giải bài 6 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
Bài 33. Luyện tập: Ankin
 1. Giải bài 1 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 2. Giải bài 2 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 3. Giải bài 3 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 4. Giải bài 5 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 5. Giải bài 6 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 6. Giải bài 7 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 7. Giải bài 8 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
Bài 34. Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON
Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
 1. Giải bài 1 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 2. Giải bài 2 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 3. Giải bài 3 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 4. Giải bài 4 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 5. Giải bài 5 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 6. Giải bài 6 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 7. Giải bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 8. Giải bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 9. Giải bài 9 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 10. Giải bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 11. Giải bài 11 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 12. Giải bài 12 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
 13. Giải bài 13 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác
Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
 1. Giải bài 1 trang 162 SGK Hóa học 11 Luyện tập Hiđrocacbon thơm
 2. Giải bài 2 trang 162 SGK Hóa học 11 Luyện tập Hiđrocacbon thơm
 3. Giải bài 3 trang 162 SGK Hóa học 11 Luyện tập Hiđrocacbon thơm
 4. Giải bài 4 trang 162 SGK Hóa học 11 Luyện tập Hiđrocacbon thơm
 5. Giải bài 5 trang 162 SGK Hóa học 11 Luyện tập Hiđrocacbon thơm
 6. Giải bài 6 trang 162 SGK Hóa học 11 Luyện tập Hiđrocacbon thơm
Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
 1. Giải bài 1 trang 169 SGK Hóa học 11 Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 2. Giải bài 2 trang 169 SGK Hóa học 11 Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 3. Giải bài 3 trang 169 SGK Hóa học 11 Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 4. Giải bài 4 trang 169 SGK Hóa học 11 Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 1. Giải bài 1 trang 172 SGK Hóa học 11 Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 2. Giải bài 2 trang 172 SGK Hóa học 11 Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 3. Giải bài 3 trang 172 SGK Hóa học 11 Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 4. Giải bài 4 trang 172 SGK Hóa học 11 Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 5. Giải bài 5 trang 172 SGK Hóa học 11 Hệ thống hóa về hiđrocacbon
CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL
Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 1. Giải bài 1 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 2. Giải bài 2 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 3. Giải bài 3 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 4. Giải bài 4 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 5. Giải bài 5 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 6. Giải bài 6 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40. Ancol
 1. Giải bài 1 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 2. Giải bài 2 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 3. Giải bài 4 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 4. Giải bài 5 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 5. Giải bài 6 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 6. Giải bài 7 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 7. Giải bài 8 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 8. Giải bài 9 trang 187 SGK Hóa học 11 Ancol
Bài 41. Phenol
 1. Giải bài 1 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 2. Giải bài 2 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 3. Giải bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 4. Giải bài 4 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 5. Giải bài 5 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 6. Giải bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
 1. Giải bài 1 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 2. Giải bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 3. Giải bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 4. Giải bài 4 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 5. Giải bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 6. Giải bài 6 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 7. Giải bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
Bài 43. Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC
Bài 44. Anđehit - xeton
 1. Giải bài 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 2. Giải bài 2 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 3. Giải bài 3 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 4. Giải bài 4 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 5. Giải bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 6. Giải bài 6 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 7. Giải bài 7 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 8. Giải bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 9. Giải bài 9 trang 204 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
Bài 45. Axit cacboxylic
 1. Giải bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 2. Giải bài 2 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 3. Giải bài 3 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 4. Giải bài 4 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 5. Giải bài 5 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 6. Giải bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 7. Giải bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic
 1. Giải bài 1 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 2. Giải bài 2 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 3. Giải bài 3 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 4. Giải bài 4 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 5. Giải bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 6. Giải bài 6 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 7. Giải bài 7 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 8. Giải bài 8 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 9. Giải bài 9 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 10. Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
Bài 47. Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
 
Sửa lần cuối: