Giải bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol:
Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:
a) Metan \(\overset{(1)}{\rightarrow}\) axetilen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) etilen\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) etanol \(\overset{(4)}{\rightarrow}\)axit axetic
b) Benzen\(\overset{(1)}{\rightarrow}\) brombenzen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) natri phenolat\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) phenol \(\overset{(4)}{\rightarrow}\) 2,4,6- tribromphenol
Học Lớp hướng dẫn giải
a) CH$_{4}$ \(\overset{1500^{\circ}}{\rightarrow}\)C$_{2}$H$_{2}$ \(\xrightarrow[pd,t^{\circ}]{+ H_{2}}\) C$_{2}$H$_{4}$ \(\xrightarrow[H^{+},t^{\circ}]{+ H_{2}O}\) C$_{2}$H$_{5}$OH \(\xrightarrow[men]{+O_{2}}\) CH$_{3}$COOH
b) C$_{6}$H$_{6}$ \(\overset{+Br_{2}/Fe}{\rightarrow}\) C$_{6}$H$_{5}$Br \(\overset{NaOH}{\rightarrow}\) C$_{6}$H$_{5}$ONa \(\overset{+CO_{2}, H_{2}O}{\rightarrow}\) C$_{6}$H$_{5}$OH \(\overset{+ Br_{2}}{\rightarrow}\) Br$_{3}$C$_{6}$H$_{2}$OH
bai-5-trang-195-sgk-hoa-11-1-png.2474
 

Bình luận bằng Facebook