Giải bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic:
Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO$_{3}$ trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH 0,2M
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A và tính thể tích dung tích NaOH đã dùng.

Học Lớp hướng dẫn giải
\({n_{Ag}} = \frac{{21,6}}{{108}} = 0,2\,(mol)\)
a) PTHH:
CH$_{3}$CHO + 2AgNO$_{3}$ + 3NH$_{3}$ → CH$_{3}$COONH$_{4}$ +2Ag↓ + 2NH$_{4}$NO$_{3 }$(1)
CH$_{3}$COOH + NaOH → CH$_{3}$COONa + H$_{2}$O (2)
b)
\({n_{C{H_3}CHO}} = \frac{1}{2}{n_{Ag}} = \frac{{0,2}}{2}\, = 0,1(mol)\)
\(\begin{gathered}
\,\,\,\,\,\,{n_{C{H_3}CHO}} = \frac{1}{2}{n_{Ag}} = \frac{{0,2}}{2}\, = 0,1(mol) \hfill \\
= > {m_{C{H_3}CHO}} = 0,1.44 = 4,4\,(g) \hfill \\
\% C{H_3}CHO = \frac{{4,4}}{{10}}.100\% = 44\% \hfill \\
= > \% C{H_3}COOH = 100\% - 44\% = 66\% \hfill \\
\,{m_{C{H_3}COOH}} = 10 - 4,4 = 6,6\,(g) \hfill \\
= > \,{n_{C{H_3}COOH}} = \frac{{6,6}}{{60}} = 0,11\,(mol) \hfill \\
Theo\,(2)\,:{n_{NaOH}} = {m_{C{H_3}COOH}} = 0,11\,(mol) \hfill \\
= > {V_{NaOH}} = \frac{{0,11}}{{0,2}} = 0,55\,(M) \hfill \\
\end{gathered} \)
 

Bình luận bằng Facebook