Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien:
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa
Học Lớp hướng dẫn giải
Dẫn 3 khí qua dd nước vôi trong dư, khí nào làm đục nước vôi tròng là CO$_{2}$
CO$_{2}$ + Ca(OH)$_{2}$ → CaCO$_{3}$↓ + H$_{2}$O
Hai khí còn lại không có hiện tượng là CH$_{4}$ và C$_{2}$H$_{4}$. Ta dẫn 2 khí này qua dd nước brom
Khí nào làm nhạt màu dd nước brom là C$_{2}$H$_{4}$ còn lại không có hiện tượng gì là CH$_{4}$
C$_{2}$H$_{4}$ + Br$_{2}$ → C$_{2}$H$_{4}$Br$_{2}$