Giải bài 4 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học:
Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.10$^{3}$ mol H$_{3}$PO$_{4}$.
a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng, biết rằng loại amophot này có tỉ lệ về số mol nNH$_{4}$H$_{2}$PO$_{4}$: n(NH$_{4}$)$_{2 }$HPO$_{4}$ = 1 : 1.
b) Tính khối lượng amophot thu được.
Lời giải chi tiết
H$_{3}$PO$_{4}$ + NH$_{3}$ → NH$_{4}$H$_{2}$PO$_{4}$
H$_{3}$PO$_{4}$ + 2NH$_{3}$ → (NH$_{4}$)$_{2 }$HPO$_{4}$
giải bài tập sgk.jpg

a) Thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng:
9000 x 22,40 = 20,16 x 10$^{4}$ (lít)
b) Tính khối lượng amophot thu được:
m(NH$_{4}$)$_{2 }$HPO$_{4 }$ + mNH$_{4}$H$_{2}$PO$_{4 }$= 3000 . (132,0 + 115,0) = 7,410 . 10$^{5}$ gam = 741,0 kg