bài tập hóa học 11

 1. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học lớp 11

  CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI Bài 1. Sự điện li Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 11 Sự điện li Bài 2. Axit, bazơ và muối...
 2. Học Lớp

  Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

  Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen: Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen - Tiến hành thí nghiệm: SGK - Hiện tượng và giải thích: Dung dịch có sủi bọt khí bay lên. \(C_2H_5OH → (t^o, H_2SO_4)→ CH_2 = CH_2 + H_2O\) + Đốt khí thấy khí này cháy và...
 3. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

  Giải bài 8 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin: Ứng với công thức phân tử C$_{5}$H$_{8}$ có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ? A. 3 B. 4 C.2 D.5 Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án A
 4. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

  Giải bài 7 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon X thu được 6,72 lít C0$_{2}$ (các thể tích khí đo ở đktc). X tác dụng với dung dịch AgN0$_{3}$ trong NH$_{3}$ sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là A. CH$_{3}$-CH = CH$_{2}$ B. CH ≡ CH C...
 5. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

  Giải bài 6 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin: Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy có 24,24 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều...
 6. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

  Giải bài 5 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin: Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồm axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với H$_{2}$ bằng 4,44. Tính hiệu suất của phản ứng. Học Lớp hướng dẫn giải
 7. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

  Giải bài 3 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin: Viết phương trinh hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết điều chế các chất sau : a) 1,2-đicloetan b) 1,1-đicloetan c) 1,2-đibrometen d) buta-1,3-đien e)...
 8. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

  Giải bài 2 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin: (C{H_4}\xrightarrow{{(1)}}{C_2}{H_2}\xrightarrow{{(2)}}{C_4}{H_4}\xrightarrow{{(3)}}{C_4}{H_6}\xrightarrow{{(4)}}polibutadien\) Học Lớp hướng dẫn giải
 9. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

  Giải bài 1 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin: Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom (dư). Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Học Lớp hướng dẫn giải - Khi...
 10. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin

  Giải bài 6 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin: Trong số các ankin có công thức phân tử C$_{5}$H$_{8 }$có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO$_{3}$trong NH$_{3}$ A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất Học Lớp hướng dẫn giải => có 2 chất Đáp án B
 11. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin

  Giải bài 5 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin: Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO$_{3}$ trong NH$_{3}$ thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc a) Tính phần trăm thể tích etilen trong A b) Tính m Học Lớp hướng dẫn...
 12. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin

  Giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin: Cho các chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch...
 13. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin

  Giải bài 3 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin: Trình bày phương pháp hóa học: a) Phân biệt axetilen với etilen b) Phân biệt ba bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen Học Lớp hướng dẫn giải a) Cho tác dụng với dung dịch AgNO$_{3}$ trong NH$_{3}$ dư, chất nào tạo kết...
 14. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin

  Giải bài 2 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau: a) hidro có xúc tác Pd/PbCO$_{3}$ b) dung dịch brom (dư) c) dung dịch bạc nitrat trong amoniac d) hidro clorua có xúc tác HgCl$_{2}$ Học Lớp hướng dẫn giải
 15. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin

  Giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin: a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C$_{4}$H$_{6}$ và C$_{5}$H$_{8}$. b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in Học Lớp hướng dẫn giải
 16. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien

  Giải bài 7 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien: Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO$_{2}$ (đktc) Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X ? Học Lớp hướng dẫn giải Gọi công thức phân tử của ankadien liên hợp là C$_{n}$H$_{2n-2}$ ( n ≥ 4)...
 17. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien

  Giải bài 6 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien: Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta – 1,3 – đien từ but-1-en Học Lớp hướng dẫn giải
 18. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien

  Giải bài 5 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien: Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là: A. 25,0...
 19. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien

  Giải bài 4 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien: Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết Học Lớp hướng dẫn giải
 20. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien

  Giải bài 3 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: CH$_{4}$ →C$_{2}$H$_{2}$ →C$_{2}$H$_{4}$ →C$_{2}$H$_{6}$ →C$_{2}$H$_{5}$Cl Học Lớp hướng dẫn giải \(\begin{gathered}...