Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen:
Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen

- Tiến hành thí nghiệm: SGK

- Hiện tượng và giải thích: Dung dịch có sủi bọt khí bay lên.

\(C_2H_5OH → (t^o, H_2SO_4)→ CH_2 = CH_2 + H_2O\)

+ Đốt khí thấy khí này cháy và tỏa nhiều nhiệt.

+ Khí bay lên tác dụng dung dịch \(KMnO_4\) thì ta thấy màu dung dịch bị nhạt dần và có kết tủa nâu đen của \(MnO_2\).

\(3CH_2=CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \)

\(→ 3HO-CH_2-CH_2-OH + 2MnO_2↓ + 2KOH\)

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen

- Tiến hành thí nghiệm: SGK

- Hiện tượng và giải thích:

+ Có khí sinh ra

\(CaC_2 + 2H_2O → CH≡CH + Ca(OH)_2\)

+ Khi qua dd \(KMnO_4\) và dd \(AgNO_3\) trong \(NH_3\) thì kết tủa màu vàng nhạt là bạc axetilua.

\(CH ≡ CH + 2AgNO_3 + 2NH_3 \)

\(→ Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH_4NO_3\)