Giải bài 3 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin:
Viết phương trinh hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết điều chế các chất sau :
a) 1,2-đicloetan b) 1,1-đicloetan
c) 1,2-đibrometen d) buta-1,3-đien
e) 1,1,2-tribrometan
Học Lớp hướng dẫn giải
giải bài 3 trang 147 sgk.jpg