giải bài tập sgk

 1. Học Lớp

  Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 9

  Tổng hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh SGK tiếng anh lớp 9 Giải bài Language Focus - Unit 10 trang 88 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác Giải bài Write - Unit 10 trang 88 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets...
 2. Học Lớp

  Tổng hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh SGK tiếng anh lớp 9

  Tổng hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh SGK tiếng anh lớp 9 UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL [MỘT CHUYẾN THĂM CỦA NGƯỜI BẠN QUEN BIẾT QUA THƯ] - foreign /ˈfɒrən/ (a): thuộc về nước ngoài + foreigner /ˈfɒrənə(r)/ ( n ): người nước ngoài - activity /ækˈtɪvəti/ ( n )...
 3. Học Lớp

  Giải bài Language Focus - Unit 10 trang 88 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác

  Giải bài Language Focus - Unit 10 trang 88 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác LANGUAGE FOCUS * Modals : may, might. * Conditional sentences : type 1 and type 2. Tạm dịch: * Động từ khuyết thiếu: "may" và "might" * Câu điều kiện: loại 1 và loại 2...
 4. Học Lớp

  Giải bài Write - Unit 10 trang 88 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác

  Giải bài Write - Unit 10 trang 88 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác 6. WRITE a) Read the outline of an exposition in columm A. Then put the paragraphs in columm B in order to match the sections in columm A. (Hãy đọc dàn bài được trình bày trong...
 5. Học Lớp

  Giải bài Read - Unit 10 trang 86 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác

  Giải bài Read - Unit 10 trang 86 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác 5. READING Click tại đây để nghe A SPACE TRIP Do you want to plan for some kind of exciting trip? Do you have a million dollars? Are you very healthy? Are you a good traveler...
 6. Học Lớp

  Giải bài Listen - Unit 10 trang 86 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác

  Giải bài Listen - Unit 10 trang 86 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác 4. LISTENING Click tại đây để nghe: Listen to the description of the moon. Then check (✓) the correct statements about the moon. (Nghe bài mô tả về mặt trăng . Sau đó đánh (✓)...
 7. Học Lớp

  Giải bài Speak - Unit 10 trang 85 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác

  Giải bài Speak - Unit 10 trang 85 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác 3. SPEAKING a) There are drawings of things a space - tourist to Mars saw and noted down. Try to guess and match the drawings with the names in the box. Then practice the dialogue...
 8. Học Lớp

  Giải bài Listen and Read - Unit 10 trang 83 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác

  Giải bài Listen and Read - Unit 10 trang 83 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác 2. LISTEN AND READ Click tại đây để nghe: UFOs are strange flying objects that some people record that they have seen in the sky and believed to be spacecraft from...
 9. Học Lớp

  Giải bài Getting Started - Unit 10 trang 83 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác

  Giải bài Getting Started - Unit 10 trang 83 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác 1. GETTING STARTED Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner : (Nhìn những hình ảnh đĩa bay. Hỏi và trả lời với bạn cùng...
 10. Học Lớp

  Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 trang 83 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác

  Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 trang 83 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS [SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC] - UFOs = Unidentified Flying Objects: vật thể bay không xác định - in the sky: trên bầu trời -...
 11. Học Lớp

  Giải bài Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai

  Giải bài Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai LANGUAGE FOCUS 1. Use your knowledge to answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers and start your answers with the words given. (Sử dụng kiến thức của mình để trả lời các câu...
 12. Học Lớp

  Giải bài Write - Unit 9 trang 79 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai

  Giải bài Write - Unit 9 trang 79 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai 6. WRITE Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story. ( Sử dụng những bức tranh và các từ trong khung để viết một câu chuyện. Bạn có thể...
 13. Học Lớp

  Giải bài Read - Unit 9 trang 78 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai

  Giải bài Read - Unit 9 trang 78 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai 5. READ Click tại đây để nghe: Earthquakes: Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim, which is known as the ‘Ring of Fire’. In 1995, a huge earthquake struck the city of Kobe in Japan. A...
 14. Học Lớp

  Giải bài Listen - Unit 9 trang 77 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai

  Giải bài Listen - Unit 9 trang 77 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai 4. LISTEN Click tại đây để nghe An expert is giving a talk an how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table (Một chuyên gia đang có bài nói về cách để sống sót khi có động đất...
 15. Học Lớp

  Giải bài Speak - Unit 9 trang 76 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai

  Giải bài Speak - Unit 9 trang 76 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai 3. SPEAK a) Check (√) what preparations you think should be made for a typhoon. (Đánh dấu (√) vào những sự chuẩn bị mà bạn nghĩ là cần làm trước một cơn bão.) Học lớp hướng dẫn giải Tạm dịch: b) Now...
 16. Học Lớp

  Giải bài Listen and Read - Unit 9 trang 74 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai

  Giải bài Listen and Read - Unit 9 trang 74 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai 2. LISTEN AND READ Click tại đây để nghe: Thuy is talking to her grandmother. Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV. Grandma: Can you turn up the volume, Thuy? Thuy: Yes, Grandma...
 17. Học Lớp

  Giải bài Getting started - Unit 9 trang 74 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai

  Giải bài Getting started - Unit 9 trang 74 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai 1. GETTING STARTED Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner (Ghép tranh với các từ đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của bạn khác.)...
 18. Học Lớp

  Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 trang 74 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai

  Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 trang 74 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Natural Disaters - Thiên tai UNIT 9: NATURAL DISASTERS [THIÊN TAI] - disaster /dɪˈzɑːstə(r)/ ( n ): thảm họa + disastrous /dɪˈzɑːstrəs/ (a): tai hại + natural disaster : thiên tai - snowstorm /ˈsnəʊstɔːm/ ( n ): bão...
 19. Học Lớp

  Giải bài Language Focus - Unit 8 trang 70 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Celebrations - Lễ kỉ niệm

  Giải bài Language Focus - Unit 8 trang 70 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Celebrations - Lễ kỉ niệm LANGUAGE FOCUS 1. Join the sentences. Use relative clauses. (Nối các câu. Sử dụng mệnh đề quan hệ.) Example: - Tet is a festival. Tet occurs in late January or early February. Tet is a festival...
 20. Học Lớp

  Giải bài Write - Unit 8 trang 70 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Celebrations - Lễ kỉ niệm

  Giải bài Write - Unit 8 trang 70 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Celebrations - Lễ kỉ niệm 6. WRITE In Viet Nam people do not celebrate Mother s Day or Father s Day. You think it is necessary to have a day to celebrate for your mom and another for your dad. Write to a friend to share this idea...