Giải bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol:
Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C$_{2}$H$_{5}$OH đun nóng.

Học Lớp hướng dẫn giải
a) C$_{2}$H$_{5}$Br + NaOH \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) C$_{2}$H$_{5}$OH + NaBr
b) C$_{2}$H$_{5}$Br + NaOH \(\overset{C_{2}H_{5}OH,t^{\circ}}{\rightarrow}\) C$_{2}$H$_{4}$ + NaBr + H$_{2}$O
 

Bình luận bằng Facebook