Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic:
Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO$_{3}$ trong NH$_{3}$ thấy có 8,1 gam bạc kết tủa.
Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol?

Học Lớp hướng dẫn giải
C$_{2}$H$_{5}$OH + CuO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CH$_{3}$CHO + Cu + H$_{2}$O
CH$_{3}$CHO + 2AgNO$_{3}$ + 3NH$_{3 }$+ H$_{2}$O → CH$_{3}$COONH$_{4}$ + 2Ag + 2NH$_{4}$NO$_{3}$
n$_{CH3CHO }$= \(\frac{1}{2}\) n$_{Ag}$ = \(\frac{1}{2}\) . \(\frac{8,1}{108}\) = 0,0375 mol.
n$_{C2H5OH}$ pư= n$_{CH3CHO }$= 0,0375 (mol)
=> m$_{C2H5OH}$ pư= 0,0375.46 = 1,725 (g)
Hiệu suất của phản ứng oxi hóa etanol :
\(\% H = \frac{{{m_{{C_2}{H_5}OH\,pu}}}}{{{m_{{C_2}{H_5}OH\,bd}}}}.100\% = \frac{{1,725}}{3}.100\% = 57,5\% \)
 

Bình luận bằng Facebook