Giải bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng:
Hãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây :
NH$_{3}$, NH$_{4}$$^{+}$ , NO$_{2}$$^{-}$ , NO$_{3}$$^{-}$ , NH$_{4}$HCO$_{3}$, P$_{2}$O$_{3}$, PBr$_{5}$, PO$_{4}$$^{3-}$, KH$_{2}$PO$_{4}$, Zn$_{3}$(PO$_{4}$)$_{2}$
Học Lớp hướng dẫn giải
\(\mathop N\limits^{ - 3} {H_3},{\text{ }}\mathop N\limits^{ - 3} {H_4}^ + \;,{\text{ }}\mathop N\limits^{ + 3} {O_2}^ - \;,{\text{ }}\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}^ - \;,{\text{ }}\mathop N\limits^{ - 3} {H_4}HC{O_3},\)
\({\text{ }}{\mathop P\limits^{ + 3} _2}{O_3},\)\({\text{ }}\mathop P\limits^{ + 5} B{r_5},{\text{ }}\mathop P\limits^{ + 5} {O_4}^{3 - },{\text{ }}K{H_2}\mathop P\limits^{ + 5} {O_4},{\text{ }}Z{n_3}{(\mathop P\limits^{ + 5} {O_4})_2}.\)