Giải bài 2 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng:
Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây ?
a) C và CO
b)CO$_{2}$ và NaOH
c) K$_{2}$CO$_{3}$ và SiO$_{2 }$
d) H$_{2}$CO$_{3}$ và Na$_{2}$SiO$_{3}$
e) CO và CaO
g) CO$_{2}$ và Mg
h) SiO$_{2}$ và HCl
i) Si và NaOH
Học Lớp hướng dẫn giải
Không có phản ứng hóa học xảy ra ở các trường hợp sau: a, c, e, h
a) C và CO cùng có tính khử nên không phản ứng với nhau
b) CO$_{2}$ + NaOH → NaHCO$_{3}$
Hoặc CO$_{2}$ + 2NaOH → Na$_{2}$CO$_{3}$ + H$_{2}$O
c) K$_{2}$CO$_{3}$ và SiO$_{2 }$không phản ứng được với nhau vì SiO$_{2 }$không có tính chất tác dụng với muối
d) H$_{2}$CO$_{3}$ + Na$_{2}$SiO$_{3}$ → Na$_{2}$CO$_{3}$ + H$_{2}$SiO$_{3}$↓
e) Không phản ứng
g) CO$_{2}$ + 2Mg \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2MgO + C
h) Không phản ứng
i) Si + 2NaOH + H$_{2}$O → Na$_{2}$SiO$_{3}$ + 2H$_{2}$↑