Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng:
Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua :
A. Mg$_{3}$(PO$_{4}$)$_{2}$
B. Mg(PO$_{3}$)$_{2}$
C. Mg$_{3}$P$_{2}$
D. Mg$_{2}$P$_{2}$O$_{7}$
Học Lớp hướng dẫn giải
Đáp án C