Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng:
a) Lập các phương trình hoá học sau đây :
NH$_{3}$ + Cl$_{2}$ (dư) → N$_{2}$ + … (1)
NH$_{3}$ (dư) + Cl$_{2}$ → NH$_{4}$Cl +… (2)
NH$_{3}$ + CH$_{3}$COOH → … (3)
(NH$_{4}$)$_{3}$PO$_{4}$ \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) H$_{3}$PO$_{4}$ + … (4)
Zn(NO$_{3}$)$_{2}$ \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) … (5)
b) Lập các phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch :
K$_{3}$PO$_{4}$ và Ba(NO$_{3}$)$_{2}$ (1)
Na$_{3}$PO$_{4}$ và CaCl$_{2}$ (2)
Ca(H$_{2}$PO$_{4}$)$_{2}$ và Ca(OH)$_{2}$ với tỉ lệ mol 1:1 (3)
(NH$_{4}$)$_{3}$PO$_{4}$ + Ba(OH)$_{2}$ (4)
Học Lớp hướng dẫn giải
giải bài tập sgk.jpg