Giải bài 6 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng:
Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho :
a) tăng;
b) giảm.
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Số oxi hóa của P tăng: 4P + 5O$_{2}$ \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2P$_{2}$O$_{5}$
b) Số oxi hóa của P giảm: 2P + 3Ca \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) Ca$_{3}$P$_{2}$