photpho

 1. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 9 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH$_{4}$NO$_{3}$ cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ. Học Lớp hướng dẫn giải
 2. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 8 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Cho 6,00 g P$_{2}$O$_{5}$ vào 25,0 ml dung dịch H$_{3}$PO$_{4}$ 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H$_{3}$PO$_{4}$ trong dung dịch tạo thành. Học Lớp hướng dẫn giải
 3. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 7 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO$_{3}$ đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO$_{2}$ (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp...
 4. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 6 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho : a) tăng; b) giảm. Học Lớp hướng dẫn giải a) Số oxi hóa của P...
 5. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 5 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau đây : Học Lớp hướng dẫn giải
 6. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua. Học Lớp hướng dẫn giải H$_{2 }$+ Cl$_{2}$...
 7. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: a) Lập các phương trình hoá học sau đây : NH$_{3}$ + Cl$_{2}$ (dư) → N$_{2}$ + … (1) NH$_{3}$ (dư) + Cl$_{2}$ → NH$_{4}$Cl +… (2) NH$_{3}$ + CH$_{3}$COOH → …...
 8. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua : A. Mg$_{3}$(PO$_{4}$)$_{2}$ B. Mg(PO$_{3}$)$_{2}$ C. Mg$_{3}$P$_{2}$ D. Mg$_{2}$P$_{2}$O$_{7}$ Học Lớp hướng dẫn...
 9. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Hãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây : NH$_{3}$, NH$_{4}$$^{+}$ , NO$_{2}$$^{-}$ , NO$_{3}$$^{-}$ , NH$_{4}$HCO$_{3}$, P$_{2}$O$_{3}$, PBr$_{5}$, PO$_{4}$$^{3-}$...
 10. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 50 SGK Hóa học 11 Photpho

  Giải bài 4 trang 50 SGK Hóa học 11 Photpho: Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho ? Học Lớp hướng dẫn giải * Ứng dụng của photpho: - Phần lớn photpho sản xuất ra được dùng để sản xuất axit photphoric, phần còn lại chủ yếu dùng trong sản xuất...
 11. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho

  Giải bài 3 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho: Thí nghiệm ở hình 2.13 chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ. Hãy quan sát, mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Học Lớp hướng dẫn giải Hiện tượng: P trắng bốc...
 12. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho

  Giải bài 2 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho: Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có tính khử hay tính oxi hóa: P + O$_{2}$ → P$_{2}$O$_{5}$ P + Cl$_{2}$ → PCl$_{3}$ P + S → P$_{2}$S$_{3}$ P + S → P$_{2}$S$_{5}$ P + Mg → Mg$_{3}$P$_{2}$ P +...
 13. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 50 SGK Hóa học 11 Photpho

  Giải bài 5 trang 50 SGK Hóa học 11 Photpho: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng. c) Tính nồng độ phần...
 14. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho

  Giải bài 1 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho: Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ. Trong điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại ? Lời giải chi tiết