tính chất của nitơ

 1. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 9 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH$_{4}$NO$_{3}$ cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ. Học Lớp hướng dẫn giải
 2. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 8 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Cho 6,00 g P$_{2}$O$_{5}$ vào 25,0 ml dung dịch H$_{3}$PO$_{4}$ 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H$_{3}$PO$_{4}$ trong dung dịch tạo thành. Học Lớp hướng dẫn giải
 3. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 7 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO$_{3}$ đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO$_{2}$ (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp...
 4. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 6 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho : a) tăng; b) giảm. Học Lớp hướng dẫn giải a) Số oxi hóa của P...
 5. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 5 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau đây : Học Lớp hướng dẫn giải
 6. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua. Học Lớp hướng dẫn giải H$_{2 }$+ Cl$_{2}$...
 7. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: a) Lập các phương trình hoá học sau đây : NH$_{3}$ + Cl$_{2}$ (dư) → N$_{2}$ + … (1) NH$_{3}$ (dư) + Cl$_{2}$ → NH$_{4}$Cl +… (2) NH$_{3}$ + CH$_{3}$COOH → …...
 8. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua : A. Mg$_{3}$(PO$_{4}$)$_{2}$ B. Mg(PO$_{3}$)$_{2}$ C. Mg$_{3}$P$_{2}$ D. Mg$_{2}$P$_{2}$O$_{7}$ Học Lớp hướng dẫn...
 9. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  Giải bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng: Hãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây : NH$_{3}$, NH$_{4}$$^{+}$ , NO$_{2}$$^{-}$ , NO$_{3}$$^{-}$ , NH$_{4}$HCO$_{3}$, P$_{2}$O$_{3}$, PBr$_{5}$, PO$_{4}$$^{3-}$...