Giải bài 8 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 8 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic:
Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO$_{3}$ trong dung dịch NH$_{3}$ thu được 2,15 gam kết tủa.
Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của hợp chất X

Học Lớp hướng dẫn giải
X là anđehit đơn chức
Gọi CTPT của X là RCHO
RCHO + 2AgNO$_{3}$ + 3NH$_{3}$ + H$_{2}$O → RCOONH$_{4}$ + 2Ag + 2NH$_{4}$NO$_{3}$
n$_{Ag}$ = 0.02 mol => n$_{RCHO}$ = \(\frac{1}{2}\) n$_{Ag }$= 0,01 mol
M$_{RCHO}$ = 0,58: 0,01 = 58,0 g/mol.
=> R + 29 = 58
=> R = 29( C$_{2}$H$_{5 }$)
=> X là CH$_{3}$CH$_{2}$CHO : propanal
 

Bình luận bằng Facebook