Giải bài 3 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 3 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic:
Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO$_{3}$ trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên và còn một phần không tan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HNO$_{3}$ đặc thấy có khí màu nâu bay lên. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để giải thích quá trình thí nghiệm trên.
Học Lớp hướng dẫn giải
C$_{2}$H$_{2 }$+ 2AgNO$_{3}$ + 2NH$_{3}$ → C$_{2}$Ag$_{2 }$ ↓ + 2NH$_{4}$NO$_{3}$
CH$_{3}$CHO + 2AgNO$_{3 }$+ 3NH$_{3}$ + H$_{2}$O → CH$_{3}$COONH$_{4}$ + 2Ag ↓ + 2NH$_{4}$NO$_{3}$
C$_{2}$Ag$_{2}$ + 2HCl → 2AgCl ↓ + C$_{2}$H$_{2}$ ↑
Phần không tan Y là AgCl và Ag
Ag + 2HNO$_{3 }$ → AgNO$_{3}$ + NO$_{2}$ ↑ (màu nâu) + H$_{2}$O
AgCl không tan trong HNO$_{3}$
 

Bình luận bằng Facebook