Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien:
Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H$_{2}$ ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được.
A. Butan
B. Isobutan
C. Isobutilen
D. Pentan
Học Lớp hướng dẫn giải
bài 4 trang 135 sgk hóa học 11.jpg

Đáp án A