Giải bài 2 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 2 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic:
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.

Học Lớp hướng dẫn giải
- Cho quỳ tím lần lượt vào các dung dịch trên:
+ Qùy tím chuyển dần sang màu đỏ là: CH$_{3}$COOH
+ Còn lại các dung dịch không làm quỳ tím chuyển màu là: CH$_{3}$CHO; C$_{3}$H$_{5}$(OH)$_{3}$; C$_{2}$H$_{5}$OH
- Cho Cu(OH)$_{2}$ trong môi trường NaOH vào các chất còn lại, tạo thành dung dịch màu xanh thẫm là C$_{3}$H$_{5}$(OH)$_{3}$. Đun nóng tạo ra kết tủa đỏ gạch là CH$_{3}$CHO, còn lại không có hiện tượng gì là C$_{2}$H$_{5}$OH
2C$_{3}$H$_{5}$(OH)$_{3}$ + Cu(OH)$_{2}$ → [C$_{3}$H$_{5}$(OH)$_{2}$O]$_{2}$Cu + H$_{2}$O
CH$_{3}$CHO + 2Cu(OH)$_{2}$ + NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CH$_{3}$COONa + Cu$_{2}$O↓ + 3H$_{2}$O
 

Bình luận bằng Facebook