bài tập hóa 11

 1. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 11 chương Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol

  CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Giải bài 1 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Giải bài 2 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Giải bài 3 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon...
 2. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 11 chương 7 Hiđrocacbon thơm

  CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác Giải bài 1 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác Giải bài 2 trang 160 SGK Hóa học 11 Benzen và đồng đẳng Một số...
 3. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 11 chương 6 Hiđrocacbon không no

  CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO Bài 29. Anken Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken Giải bài 6 trang 132 SGK Hóa học 11...
 4. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 11 chương 5 Hiđrocacbon no

  CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO Bài 25. Ankan Giải bài 1 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan Giải bài 2 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan Giải bài 3 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan Giải bài 4 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan Giải bài 5 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan Giải bài 6 trang 116 SGK Hóa học 11 Ankan Giải...
 5. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 11 chương 4 đại cương về hóa học hữu cơ

  CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ Bài 21...
 6. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 11 chương 3 Cacbon và Silic

  CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC Bài 15. Cacbon Giải bài 1 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon Giải bài 2 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon Giải bài 3 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon Giải bài 4 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon Giải bài 5 trang 70 SGK Hóa học 11 cacbon Bài 16. Hợp chất của cacbon Giải bài 1...
 7. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 11 chương Nitơ và Photpho

  CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO Bài 7. Nitơ Giải bài 1 trang 31 SGK Hóa học 11 nito Giải bài 2 trang 31 SGK Hóa học 11 nito Giải bài 3 trang 31 SGK Hóa học 11 nito Giải bài 4 trang 31 SGK Hóa học 11 nito Giải bài 5 trang 31 SGK Hóa học 11 nito Bài 8. Amoniac và muối amoni Giải bài 1 trang 37 SGK Hóa...
 8. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 11 chương 9 ANĐEHIT XETON và AXIT CACBOXYLIC

  CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC Bài 44. Anđehit - xeton Giải bài 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton Giải bài 2 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton Giải bài 3 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton Giải bài 4 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton Giải bài 5...
 9. Học Lớp

  Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

  Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic: A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm. 2. Hóa chất: Andehit fomic, axit axetic đặc, \(H_2SO_4\) đặc, dung dịch \(AgNO_3\) 1%, dung...
 10. Học Lớp

  Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO$_{3}$ trong NH$_{3}$...
 11. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 9 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Axit fomic tác dụng với AgNO$_{3}$ trong dung dịch NH$_{3}$ tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết phương trình hóa học của phản ứng. Học Lớp hướng dẫn giải HCOOH +...
 12. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 8 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO$_{3}$ trong dung dịch NH$_{3}$ thu được 2,15 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của hợp chất X Học Lớp...
 13. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 7 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Hợp chất X có công thức phân tử C$_{3}$H$_{6}$O tác dụng với một lượng dư AgNO$_{3}$ trong dung dịch NH$_{3}$. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X. Học Lớp hướng dẫn giải X tác dụng được với AgNO$_{3}$...
 14. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 6 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau: Học Lớp hướng dẫn giải
 15. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO$_{3}$ trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH 0,2M a) Viết phương...
 16. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 4 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Cho 1 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và 1 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO$_{3}$. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích khí CO$_{2}$...
 17. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 3 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO$_{3}$ trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên và còn một phần không tan Y. Hòa...
 18. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 2 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic. Học Lớp hướng dẫn giải - Cho quỳ tím lần lượt vào các dung dịch trên: + Qùy tím chuyển dần sang màu đỏ là...
 19. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

  Giải bài 1 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic: Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau: a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính. c) Khi tác dụng với hidro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc I...
 20. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic

  Giải bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic: Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H$_{2}$SO$_{4}$ đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng. b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia...