Giải bài tập sgk hóa học 11 chương Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL
Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 1. Giải bài 1 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 2. Giải bài 2 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 3. Giải bài 3 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 4. Giải bài 4 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 5. Giải bài 5 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 6. Giải bài 6 trang 177 SGK Hóa học 11 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40. Ancol
 1. Giải bài 1 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 2. Giải bài 2 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 3. Giải bài 4 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 4. Giải bài 5 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 5. Giải bài 6 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 6. Giải bài 7 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 7. Giải bài 8 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol
 8. Giải bài 9 trang 187 SGK Hóa học 11 Ancol
Bài 41. Phenol
 1. Giải bài 1 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 2. Giải bài 2 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 3. Giải bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 4. Giải bài 4 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 5. Giải bài 5 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
 6. Giải bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
 1. Giải bài 1 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 2. Giải bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 3. Giải bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 4. Giải bài 4 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 5. Giải bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 6. Giải bài 6 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
 7. Giải bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol
Bài 43. Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook