Giải bài tập sgk hóa học 11 chương 4 đại cương về hóa học hữu cơ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
 1. Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ
 2. Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ
 3. Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ
 4. Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 11 mở đầu hóa hữu cơ
Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 1. Giải bài 1 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 2. Giải bài 2 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 3. Giải bài 3 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 4. Giải bài 4 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 5. Giải bài 5 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 6. Giải bài 6 trang 95 SGK Hóa học 11 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 1. Giải bài 1 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 2. Giải bài 2 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 3. Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 4. Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 5. Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 6. Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 7. Giải bài 7 trang 102 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 8. Giải bài 8 trang 102 SGK Hóa học 11 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23. Phản ứng hữu cơ
 1. Giải bài 1 trang 105 SGK Hóa học 11 Phản ứng hữu cơ
 2. Giải bài 2 trang 105 SGK Hóa học 11 Phản ứng hữu cơ
 3. Giải bài 3 trang 105 SGK Hóa học 11 Phản ứng hữu cơ
Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
 1. Giải bài 1 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 2. Giải bài 2 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 3. Giải bài 3 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 4. Giải bài 4 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 5. Giải bài 5 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 6. Giải bài 6 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 7. Giải bài 7 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 8. Giải bài 8 trang 107 SGK Hóa học 11 phần Luyện Tập
 
Sửa lần cuối: