bài tập hóa 11

 1. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic

  Giải bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic: Trung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn. b) Xác định thành phần phần trăm khối...
 2. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic

  Giải bài 5 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic: Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X. Học Lớp hướng dẫn giải \({\operatorname{m} _{axit}} = \frac{{150.7,4\% }}{{100\% }} =...
 3. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic

  Giải bài 4 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic: Chất Y có công thức phân tử C$_{4}$H$_{8}$O$_{2}$ tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C$_{4}$H$_{7}$O$_{2}$Na). Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây? A. Anđehit. B. Axit. C. Ancol...
 4. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic

  Giải bài 3 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic: Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Học Lớp hướng dẫn giải
 5. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic

  Giải bài 2 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic: Từ công thức cấu tạo, hãy giải thích tại sao axit fomic có tính chất của một anđehit. Học Lớp hướng dẫn giải
 6. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic

  Giải bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic: Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C$_{4}$H$_{8}$O$_{2.}$ Học Lớp hướng dẫn giải - Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)nliên kết trực tiếp với...
 7. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 204 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton

  Giải bài 9 trang 204 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton: Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25 a) Tìm công thức phân tử của X b) X không tác dụng với dung dịch AgNO$_{3}$ trong NH$_{3}$ nhưng khi tác...
 8. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton

  Giải bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton: Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH$_{3}$ đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa. a) Viết...
 9. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton

  Giải bài 7 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton: Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và...
 10. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton

  Giải bài 6 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton: Ghi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau: a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử. b) Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một. c) Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac sinh ra bạc kim loại. d) Anđehit no...
 11. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton

  Giải bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO$_{3}$ trong NH$_{3}$ (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng. Học Lớp hướng dẫn giải \({n_{Ag}} = \frac{{21,6}}{{108}} =...
 12. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton

  Giải bài 4 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5 % và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0 % vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO$_{4}$và lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của...
 13. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton

  Giải bài 3 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc: Metan → metyl clorua → methanol→ metanal → axit fomic Học Lớp hướng dẫn giải
 14. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton

  Giải bài 2 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton: Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. Học Lớp hướng dẫn giải CH$_{3}$CH=O + H$_{2}$ \(\xrightarrow{{Ni,\,{t^0}}}\) CH$_{3}$CH$_{2}$OH Chất oxi hóa Chất khử
 15. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton

  Giải bài 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton: Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C$_{4}$H$_{8}$O và gọi tên chúng. Học Lớp hướng dẫn giải - Định nghĩa: anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử...