bài tập hóa 11

 1. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 1 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử: Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là A. \( _{75}^{185}\textrm{M}\). B. \( _{185}^{75}\textrm{M}\). C. \( _{75}^{110}\textrm{M}\). D. \( _{110}^{75}\textrm{M}\)...
 2. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử

  Giải bài 6 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử: Viết công thức của các loại phân tử đồng(II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau : \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\), \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\); \( _{8}^{16}\textrm{O}\), \( _{8}^{17}\textrm{O}\), \(...
 3. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử

  Giải bài 5 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử: Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87 cm$^{3}$. (Cho biết : Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống). Học Lớp hướng dẫn giải...
 4. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử

  Giải bài 4 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử: Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố. Học Lớp hướng dẫn giải Từ H có Z = 1, urani có Z = 92 có tất cả 92 nguyên tố vì số hiệu của các ô trong...
 5. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử

  Giải bài 3 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử: a) Định nghĩa nguyên tố hoá học. b) Kí hiệu nguyên tử cho biết những đặc trưng gì của nguyên tử, lấy thí dụ với nguyên tử kali. Học Lớp hướng dẫn giải a) Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân. b) Kí hiệu...
 6. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử

  Giải bài 2 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử: Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là : 93,258% \( _{19}^{39}\textrm{K}\); 0,012% \( _{19}^{40}\textrm{K}\) và 6,730% \( _{19}^{41}\textrm{K}\). Học Lớp hướng dẫn...
 7. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử

  Giải bài 1 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử: Theo số liệu ở bảng 1 bài 1, trang 8 : a) Hãy tính khối lượng (g) của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron). (Đây là phép tính gần đúng). b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khôi lượng của...
 8. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị

  Giải bài 8 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học và đồng vị: Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị : 99,6% $^{40}$Ar; 0,063% $^{38}$Ar; 0,337% $^{36}$Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn. Học Lớp hướng dẫn giải \( \overline{M_{Ar}}=...
 9. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị

  Giải bài 7 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học và đồng vị: Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% $^{16}$O; 0,039% $^{17}$O; 0,204% $^{18}$O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử $^{17}$O. Học Lớp hướng dẫn giải Giả sử có 10 000 nguyên tử...
 10. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị

  Giải bài 6 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học và đồng vị: Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\) và \( _{1}^{1}\textrm{H}\))? (Cho khối...
 11. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị

  Giải bài 5 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học và đồng vị: Đồng có hai đồng vị \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) và \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị. Học Lớp hướng dẫn giải Gọi x là thành phần %...
 12. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị

  Giải bài 4 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học và đồng vị: Hãy xác định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau: \( _{3}^{7}\textrm{Li}\), \( _{9}^{19}\textrm{F}\), \(...
 13. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị

  Giải bài 3 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học và đồng vị: Nguyên tố cacbon có hai đồng vị : $_6^{12}C$ chiếm 98,89% và $_6^{13}C$ chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055. Chọn đáp số đúng. Học Lớp hướng dẫn giải...
 14. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị

  Giải bài 2 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học và đồng vị: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết A. số khối A. C. nguyên tử khối của nguyên tử. B. số hiệu nguyên tử Z. D. số khối A và số hiệu nguyên tử Z...
 15. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị

  Giải bài 1 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học và đồng vị: Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng A. số khối. C. số proton. B. số nơtron. D. số nơtron và số proton. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án C
 16. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử

  Giải bài 5 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử: Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10$^{-1}$ nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u. a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.= b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10$^{-6}$ nm. Tính khối...
 17. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử

  Giải bài 5 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử: Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron. Học Lớp hướng dẫn giải Tỉ số về khối lượng của electron so với proton \( \frac{9,1094.10^{-31}}{1,6726.10^{-27}}=\frac{1}{1836}\) Tỉ số về khối lượng của electron với...
 18. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử

  Giải bài 3 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử: Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính nguyên tử sẽ là A. 200 m. B. 300 m. C. 600 m. D. 1200 m. Chọn đáp số đúng. Học Lớp...
 19. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử

  Giải bài 2 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là A. proton và electron. B. nơtron và electron. C. nơtron và proton. D. nơtron, proton và electron. Chọn đáp án đúng. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án D
 20. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử

  Giải bài 1 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là A. electron và proton. B. proton và nơtron. C. nơtron và electron. D. electron, proton và nơtron. Chọn đáp án đúng. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án B