Giải bài tập sgk hóa học 11 chương 6 Hiđrocacbon không no

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO
Bài 29. Anken
 1. Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 2. Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 3. Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 4. Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 5. Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
 6. Giải bài 6 trang 132 SGK Hóa học 11 Anken
Bài 30. Ankađien
 1. Giải bài 1 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
 2. Giải bài 2 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
 3. Giải bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
 4. Giải bài 4 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
 5. Giải bài 5 trang 135 SGK Hóa học 11 Ankađien
Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien
 1. Giải bài 1 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 2. Giải bài 2 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 3. Giải bài 3 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 4. Giải bài 4 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 5. Giải bài 5 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 6. Giải bài 6 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
 7. Giải bài 7 trang 137 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anken và Ankadien
Bài 32. Ankin
 1. Giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 2. Giải bài 2 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 3. Giải bài 3 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 4. Giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 5. Giải bài 5 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
 6. Giải bài 6 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin
Bài 33. Luyện tập: Ankin
 1. Giải bài 1 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 2. Giải bài 2 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 3. Giải bài 3 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 4. Giải bài 5 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 5. Giải bài 6 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 6. Giải bài 7 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
 7. Giải bài 8 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin
Bài 34. Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
 
Sửa lần cuối: