Giải bài tập sgk hóa học 11 chương Nitơ và Photpho

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO
Bài 7. Nitơ
 1. Giải bài 1 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
 2. Giải bài 2 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
 3. Giải bài 3 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
 4. Giải bài 4 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
 5. Giải bài 5 trang 31 SGK Hóa học 11 nito
Bài 8. Amoniac và muối amoni
 1. Giải bài 1 trang 37 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 2. Giải bài 2 trang 37 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 3. Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 4. Giải bài 4 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 5. Giải bài 5 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 6. Giải bài 6 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 7. Giải bài 7 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
 8. Giải bài 8 trang 38 SGK Hóa học 11 Amoniac và muối amoni
Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
 1. Giải bài 1 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 2. Giải bài 2 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 3. Giải bài 3 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 4. Giải bài 4 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 5. Giải bài 5 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 6. Giải bài 6 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
 7. Giải bài 7 trang 45 SGK Hóa học 11 Axit nitric và muối nitrat
Bài 10. Photpho
 1. Giải bài 1 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho
 2. Giải bài 2 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho
 3. Giải bài 3 trang 49 SGK Hóa học 11 Photpho
 4. Giải bài 4 trang 50 SGK Hóa học 11 Photpho
 5. Giải bài 5 trang 50 SGK Hóa học 11 Photpho
Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
 1. Giải bài 1 trang 53 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
 2. Giải bài 2 trang 53 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
 3. Giải bài 3 trang 54 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
 4. Giải bài 4 trang 54 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
 5. Giải bài 5 trang 54 SGK Hóa học 11 Axit photphoric và muối photphat
Bài 12. Phân bón hóa học
 1. Giải bài 1 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học
 2. Giải bài 2 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học
 3. Giải bài 3 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học
 4. Giải bài 4 trang 58 SGK Hóa học 11 Phân bón hóa học
Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 1. Giải bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 2. Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 3. Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 4. Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 5. Giải bài 5 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 6. Giải bài 6 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 7. Giải bài 7 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 8. Giải bài 8 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 9. Giải bài 9 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ và photpho
 
Sửa lần cuối: