Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Chemistry.png
Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 1: Este và Lipit:
Bài 1. Este
 1. Giải bài 1 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE
 2. Giải bài 2 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE
 3. Giải bài 3 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE
 4. Giải bài 4 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE
 5. Giải bài 5 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE
 6. Giải bài 6 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE
Bài 2. Lipit
 1. Giải bài 1 trang 11 SGK hóa học lớp 12 phần LIPIT
 2. Giải bài 2 trang 11 SGK hóa học lớp 12 phần LIPIT
 3. Giải bài 3 trang 11 SGK hóa học lớp 12 phần LIPIT
 4. Giải bài 4 trang 11 SGK hóa học lớp 12 phần LIPIT
 5. Giải bài 5 trang 11 SGK hóa học lớp 12 phần LIPIT
Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
 1. Giải bài 1 trang 15 SGK hóa học lớp 12 phần xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
 2. Giải bài 2 trang 15 SGK hóa học lớp 12 phần xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
 3. Giải bài 4 trang 15 SGK hóa học lớp 12 phần xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
 4. Giải bài 5 trang 16 SGK hóa học lớp 12 phần xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Bài 4. Luyện tập este và chất béo
 1. Giải bài 1 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO
 2. Giải bài 2 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO
 3. Giải bài 3 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO
 4. Giải bài 4 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO
 5. Giải bài 5 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO
 6. Giải bài 6 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO
 7. Giải bài 7 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO
 8. Giải bài 8 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO
Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 2: Glucozơ
Bài 5. Glucozơ

 1. Giải bài 1 trang 25 SGK hóa học lớp 12 phần Glucozơ
 2. Giải bài 2 trang 25 SGK hóa học lớp 12 phần Glucozơ
 3. Giải bài 3 trang 25 SGK hóa học lớp 12 phần Glucozơ
 4. Giải bài 4 trang 25 SGK hóa học lớp 12 phần Glucozơ
 5. Giải bài 5 trang 25 SGK hóa học lớp 12 phần Glucozơ
 6. Giải bài 6 trang 25 SGK hóa học lớp 12 phần Glucozơ
Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
 1. Giải bài 1 trang 33 SGK hóa học lớp 12 phần Saccarozơ
 2. Giải bài 2 trang 33 SGK hóa học lớp 12 phần Saccarozơ
 3. Giải bài 3 trang 33 SGK hóa học lớp 12 phần Saccarozơ
 4. Giải bài 4 trang 33 SGK hóa học lớp 12 phần Saccarozơ
 5. Giải bài 5 trang 33 SGK hóa học lớp 12 phần Saccarozơ
 6. Giải bài 6 trang 33 SGK hóa học lớp 12 phần Saccarozơ
Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
 1. Giải bài 1 trang 36 SGK hóa học lớp 12 phần Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
 2. Giải bài 2 trang 37 SGK hóa học lớp 12 phần Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
 3. Giải bài 3 trang 37 SGK hóa học lớp 12 phần Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
 4. Giải bài 4 trang 37 SGK hóa học lớp 12 phần Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
 5. Giải bài 5 trang 37 SGK hóa học lớp 12 phần Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
 6. Giải bài 6 trang 37 SGK hóa học lớp 12 phần Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 3: amin - amino axit và protein:
Bài 9. Amin
 1. Giải bài 1 trang 44 SGK hóa học lớp 12 phần Amin
 2. Giải bài 2 trang 44 SGK hóa học lớp 12 phần Amin
 3. Giải bài 3 trang 44 SGK hóa học lớp 12 phần Amin
 4. Giải bài 4 trang 44 SGK hóa học lớp 12 phần Amin
 5. Giải bài 5 trang 44 SGK hóa học lớp 12 phần Amin
 6. Giải bài 6 trang 44 SGK hóa học lớp 12 phần Amin
Bài 10. Amino axit
 1. Giải bài 1 trang 48 SGK hóa học lớp 12 phần Amino axit
 2. Giải bài 2 trang 48 SGK hóa học lớp 12 phần Amino axit
 3. Giải bài 3 trang 48 SGK hóa học lớp 12 phần Amino axit
 4. Giải bài 4 trang 48 SGK hóa học lớp 12 phần Amino axit
 5. Giải bài 5 trang 48 SGK hóa học lớp 12 phần Amino axit
 6. Giải bài 6 trang 48 SGK hóa học lớp 12 phần Amino axit
Bài 11. Peptit và protein
 1. Giải bài 1 trang 55 SGK hóa học lớp 12 phần Peptit và protein
 2. Giải bài 2 trang 55 SGK hóa học lớp 12 phần Peptit và protein
 3. Giải bài 3 trang 55 SGK hóa học lớp 12 phần Peptit và protein
 4. Giải bài 4 trang 55 SGK hóa học lớp 12 phần Peptit và protein
 5. Giải bài 5 trang 55 SGK hóa học lớp 12 phần Peptit và protein
 6. Giải bài 6 trang 55 SGK hóa học lớp 12 phần Peptit và protein
Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
 1. Giải bài 1 trang 58 SGK Hóa học 12 phần ôn tập amin - amino axit và protein
 2. Giải bài 2 trang 58 SGK Hóa học 12 phần ôn tập amin - amino axit và protein
 3. Giải bài 3 trang 58 SGK Hóa học 12 phần ôn tập amin - amino axit và protein
 4. Giải bài 4 trang 58 SGK Hóa học 12 phần ôn tập amin - amino axit và protein
 5. Giải bài 5 trang 58 SGK Hóa học 12 phần ôn tập amin - amino axit và protein
Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 4: Polime và vật liệu polime
Bài 13. Đại cương về polime

 1. Giải bài 1 trang 64 SGK Hóa học 12 phần Đại cương về polime
 2. Giải bài 2 trang 64 SGK Hóa học 12 phần Đại cương về polime
 3. Giải bài 3 trang 64 SGK Hóa học 12 phần Đại cương về polime
 4. Giải bài 4 trang 64 SGK Hóa học 12 phần Đại cương về polime
 5. Giải bài 5 trang 64 SGK Hóa học 12 phần Đại cương về polime
Bài 14. Vật liệu polime
 1. Giải bài 1 trang 72 SGK Hóa học 12 phần Vật liệu polime
 2. Giải bài 2 trang 72 SGK Hóa học 12 phần Vật liệu polime
 3. Giải bài 3 trang 72 SGK Hóa học 12 phần Vật liệu polime
 4. Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12 phần Vật liệu polime
 5. Giải bài 5 trang 72 SGK Hóa học 12 phần Vật liệu polime
 6. Giải bài 6 trang 73 SGK Hóa học 12 phần Vật liệu polime
Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime
 1. Giải bài 1 trang 72 SGK Hóa học 12 phần ôn tập Polime và vật liệu polime
 2. Giải bài 2 trang 72 SGK Hóa học 12 phần ôn tập Polime và vật liệu polime
 3. Giải bài 3 trang 72 SGK Hóa học 12 phần ôn tập Polime và vật liệu polime
 4. Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12 phần ôn tập Polime và vật liệu polime
 5. Giải bài 5 trang 72 SGK Hóa học 12 phần ôn tập Polime và vật liệu polime
Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 5: Đại cương về kim loại
Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

 1. Giải bài 1 trang 82 SGK Hóa học 12 phần vị trí và cấu tạo kim loại
 2. Giải bài 2 trang 82 SGK Hóa học 12 phần vị trí và cấu tạo kim loại
 3. Giải bài 3 trang 82 SGK Hóa học 12 phần vị trí và cấu tạo kim loại
 4. Giải bài 4 trang 82 SGK Hóa học 12 phần vị trí và cấu tạo kim loại
 5. Giải bài 5 trang 82 SGK Hóa học 12 phần vị trí và cấu tạo kim loại
 6. Giải bài 6 trang 82 SGK Hóa học 12 phần vị trí và cấu tạo kim loại
 7. Giải bài 7 trang 82 SGK Hóa học 12 phần vị trí và cấu tạo kim loại
 8. Giải bài 8 trang 82 SGK Hóa học 12 phần vị trí và cấu tạo kim loại
 9. Giải bài 9 trang 82 SGK Hóa học 12 phần vị trí và cấu tạo kim loại
Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại
 1. Giải bài 1 trang 89 SGK Hóa học 12 phần Tính chất và Dãy điện hoá của kim loại
 2. Giải bài 2 trang 89 SGK Hóa học 12 phần Tính chất và Dãy điện hoá của kim loại
 3. Giải bài 3 trang 89 SGK Hóa học 12 phần Tính chất và Dãy điện hoá của kim loại
 4. Giải bài 4 trang 89 SGK Hóa học 12 phần Tính chất và Dãy điện hoá của kim loại
 5. Giải bài 5 trang 89 SGK Hóa học 12 phần Tính chất và Dãy điện hoá của kim loại
 6. Giải bài 6 trang 89 SGK Hóa học 12 phần Tính chất và Dãy điện hoá của kim loại
 7. Giải bài 7 trang 89 SGK Hóa học 12 phần Tính chất và Dãy điện hoá của kim loại
 8. Giải bài 8 trang 89 SGK Hóa học 12 phần Tính chất và Dãy điện hoá của kim loại
Bài 19. Hợp kim
 1. Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim
 2. Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim
 3. Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim
 4. Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim
Bài 20. Sự ăn mòn kim loại
 1. Giải bài 1 trang 95 SGK Hóa học 12 phần Sự ăn mòn kim loại
 2. Giải bài 2 trang 95 SGK Hóa học 12 phần Sự ăn mòn kim loại
 3. Giải bài 3 trang 95 SGK Hóa học 12 phần Sự ăn mòn kim loại
 4. Giải bài 4 trang 95 SGK Hóa học 12 phần Sự ăn mòn kim loại
 5. Giải bài 5 trang 95 SGK Hóa học 12 phần Sự ăn mòn kim loại
 6. Giải bài 6 trang 95 SGK Hóa học 12 phần Sự ăn mòn kim loại
Bài 21. Điều chế kim loại
 1. Giải bài 1 trang 98 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại
 2. Giải bài 2 trang 98 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại
 3. Giải bài 3 trang 98 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại
 4. Giải bài 4 trang 98 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại
 5. Giải bài 5 trang 98 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại
Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại
 1. Giải bài 1 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
 2. Giải bài 2 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
 3. Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
 4. Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
 5. Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
 6. Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
 7. Giải bài 7 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
 8. Giải bài 8 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
 9. Giải bài 9 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
 10. Giải bài 10 trang 101 SGK Hóa học 12 phần ôn tập tính chất của kim loại
Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
 1. Giải bài 1 trang 103 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
 2. Giải bài 2 trang 103 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
 3. Giải bài 3 trang 103 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
 4. Giải bài 4 trang 103 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
 5. Giải bài 5 trang 103 SGK Hóa học 12 phần Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm:
Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 1. Giải bài 1 trang 111 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 2. Giải bài 2 trang 111 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 3. Giải bài 3 trang 111 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 4. Giải bài 4 trang 111 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 5. Giải bài 5 trang 111 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 6. Giải bài 6 trang 111 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 7. Giải bài 7 trang 111 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 8. Giải bài 8 trang 111 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
 1. Giải bài 1 trang 119 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm thổ và hợp chất kim loại kiềm thổ
 2. Giải bài 2 trang 119 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm thổ và hợp chất kim loại kiềm thổ
 3. Giải bài 3 trang 119 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm thổ và hợp chất kim loại kiềm thổ
 4. Giải bài 4 trang 119 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm thổ và hợp chất kim loại kiềm thổ
 5. Giải bài 5 trang 119 SGK Hóa học 12 phần Kim loại kiềm thổ và hợp chất kim loại kiềm thổ
Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
 1. Giải bài 1 trang 128 SGK Hóa học 12 phần Nhôm và hợp chất của nhôm
 2. Giải bài 2 trang 128 SGK Hóa học 12 phần Nhôm và hợp chất của nhôm
 3. Giải bài 3 trang 128 SGK Hóa học 12 phần Nhôm và hợp chất của nhôm
 4. Giải bài 4 trang 128 SGK Hóa học 12 phần Nhôm và hợp chất của nhôm
 5. Giải bài 5 trang 128 SGK Hóa học 12 phần Nhôm và hợp chất của nhôm
 6. Giải bài 6 trang 129 SGK Hóa học 12 phần Nhôm và hợp chất của nhôm
 7. Giải bài 7 trang 129 SGK Hóa học 12 phần Nhôm và hợp chất của nhôm
 8. Giải bài 8 trang 129 SGK Hóa học 12 phần Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
 1. Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa học 12 phần ôn tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất
 2. Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa học 12 phần ôn tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất
 3. Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa học 12 phần ôn tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất
 4. Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa học 12 phần ôn tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất
 5. Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 12 phần ôn tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất
 6. Giải bài 6 trang 132 SGK Hóa học 12 phần ôn tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất
Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 1. Giải bài 1 trang 134 SGK Hóa học 12 phần Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 2. Giải bài 2 trang 134 SGK Hóa học 12 phần Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 3. Giải bài 3 trang 134 SGK Hóa học 12 phần Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 4. Giải bài 4 trang 134 SGK Hóa học 12 phần Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 5. Giải bài 5 trang 134 SGK Hóa học 12 phần Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 6. Giải bài 6 trang 134 SGK Hóa học 12 phần Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 7: Sắt, một số kim loại quan trọng:
Bài 31. Sắt
 1. Giải bài 1 trang 141 SGK Hóa học 12 phần Sắt
 2. Giải bài 2 trang 141 SGK Hóa học 12 phần Sắt
 3. Giải bài 3 trang 141 SGK Hóa học 12 phần Sắt
 4. Giải bài 4 trang 141 SGK Hóa học 12 phần Sắt
 5. Giải bài 5 trang 141 SGK Hóa học 12 phần Sắt
Bài 32. Hợp chất của sắt
 1. Giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 12 phần Hợp chất của sắt
 2. Giải bài 2 trang 145 SGK Hóa học 12 phần Hợp chất của sắt
 3. Giải bài 3 trang 145 SGK Hóa học 12 phần Hợp chất của sắt
 4. Giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 12 phần Hợp chất của sắt
 5. Giải bài 5 trang 145 SGK Hóa học 12 phần Hợp chất của sắt
Bài 33. Hợp kim của sắt
 1. Giải bài 1 trang 151 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim của sắt
 2. Giải bài 2 trang 151 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim của sắt
 3. Giải bài 3 trang 151 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim của sắt
 4. Giải bài 4 trang 151 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim của sắt
 5. Giải bài 5 trang 151 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim của sắt
 6. Giải bài 6 trang 151 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim của sắt
Bài 34. Crom và hợp chất của Crom
 1. Giải bài 1 trang 155 SGK Hóa học 12 phần Crom và hợp chất của Crom
 2. Giải bài 2 trang 155 SGK Hóa học 12 phần Crom và hợp chất của Crom
 3. Giải bài 3 trang 155 SGK Hóa học 12 phần Crom và hợp chất của Crom
 4. Giải bài 4 trang 155 SGK Hóa học 12 phần Crom và hợp chất của Crom
 5. Giải bài 5 trang 155 SGK Hóa học 12 phần Crom và hợp chất của Crom
Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng
 1. Giải bài 1 trang 158 SGK Hóa học 12 phần Đồng và hợp chất của đồng
 2. Giải bài 2 trang 158 SGK Hóa học 12 phần Đồng và hợp chất của đồng
 3. Giải bài 3 trang 158 SGK Hóa học 12 phần Đồng và hợp chất của đồng
 4. Giải bài 4 trang 158 SGK Hóa học 12 phần Đồng và hợp chất của đồng
 5. Giải bài 5 trang 158 SGK Hóa học 12 phần Đồng và hợp chất của đồng
 6. Giải bài 6 trang 158 SGK Hóa học 12 phần Đồng và hợp chất của đồng
Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
 1. Giải bài 1 trang 163 SGK Hóa học 12 phần Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
 2. Giải bài 2 trang 163 SGK Hóa học 12 phần Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
 3. Giải bài 3 trang 163 SGK Hóa học 12 phần Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
 4. Giải bài 4 trang 163 SGK Hóa học 12 phần Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
 5. Giải bài 5 trang 163 SGK Hóa học 12 phần Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
 1. Giải bài 1 trang 165 SGK Hóa học 12 phần sắt và hợp chất của sắt
 2. Giải bài 2 trang 165 SGK Hóa học 12 phần sắt và hợp chất của sắt
 3. Giải bài 3 trang 165 SGK Hóa học 12 phần sắt và hợp chất của sắt
 4. Giải bài 4 trang 165 SGK Hóa học 12 phần sắt và hợp chất của sắt
 5. Giải bài 5 trang 165 SGK Hóa học 12 phần sắt và hợp chất của sắt
 6. Giải bài 6 trang 165 SGK Hóa học 12 phần sắt và hợp chất của sắt
Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng
 1. Giải bài 1 trang 166 SGK Hóa học 12 phần Crom, đồng và hợp chất của chúng
 2. Giải bài 2 trang 166 SGK Hóa học 12 phần Crom, đồng và hợp chất của chúng
 3. Giải bài 3 trang 167 SGK Hóa học 12 phần Crom, đồng và hợp chất của chúng
 4. Giải bài 4 trang 167 SGK Hóa học 12 phần Crom, đồng và hợp chất của chúng
 5. Giải bài 5 trang 167 SGK Hóa học 12 phần Crom, đồng và hợp chất của chúng
 6. Giải bài 6 trang 167 SGK Hóa học 12 phần Crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ:
Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch
 1. Giải bài 1 trang 174 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số ion trong dung dịch
 2. Giải bài 2 trang 174 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số ion trong dung dịch
 3. Giải bài 3 trang 174 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số ion trong dung dịch
 4. Giải bài 4 trang 174 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số ion trong dung dịch
 5. Giải bài 5 trang 174 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41. Nhận biết một số chất khí
 1. Giải bài 1 trang 177 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất khí
 2. Giải bài 2 trang 177 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất khí
 3. Giải bài 3 trang 177 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất khí
Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
 1. Giải bài 1 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ
 2. Giải bài 2 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ
 3. Giải bài 3 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ
 4. Giải bài 4 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ
 5. Giải bài 5 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ
Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG:
Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
 1. Giải bài 1 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
 2. Giải bài 2 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
 3. Giải bài 3 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
 4. Giải bài 4 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
 5. Giải bài 5 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
 6. Giải bài 6 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội
 1. Giải bài 1 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội
 2. Giải bài 2 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội
 3. Giải bài 3 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội
 4. Giải bài 4 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội
 5. Giải bài 5 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường
 1. Giải bài 1 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường
 2. Giải bài 2 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường
 3. Giải bài 3 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường
 4. Giải bài 4 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường
 5. Giải bài 5 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường
 6. Giải bài 6 trang 205 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường
 7. Giải bài 7 trang 205 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.