Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế::
Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Tên nhiên liệu

Sản phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu

Sản phẩm chính

Sản phẩm khác

Than đá H2O, CO2 khói (hạt cát nhỏ), SO2, …
Than cốc CO2 SO2
Khí thiên nhiên CO2, H2O  
Củi, gỗ CO2, H2O khói
Xăng, dầu CO2, H2O SO2

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là:
A. củi, gỗ, than cốc.
B. than đá. xăng dầu.
C. xăng, dầu.
D. khí thiên nhiên.
Lời giải chi tiết
Đáp án D