bài tập sgk hóa học

 1. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học lớp 10 tốc độ phản ứng và cân bằng

  Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Giải bài 9 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Giải bài 8 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Giải bài 7 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Giải bài 6 trang 35 sgk hóa học 10...
 2. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học lớp 10 chương Oxi và Lưu huỳnh

  Bài 29. Oxi - ozon Giải bài 6 trang 128 sgk hóa học 10 Oxi và ozon Giải bài 5 trang 128 sgk hóa học 10 Oxi và ozon Giải bài 4 trang 127 sgk hóa học 10 Oxi và ozon Giải bài 3 trang 127 sgk hóa học 10 Oxi và ozon Giải bài 2 trang 127 sgk hóa học 10 Oxi và ozon Giải bài 1 trang 127 sgk hóa học 10...
 3. Học Lớp

  Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

  Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol: I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất. 2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd \(CuSO_4\) 2%, dd \(Br_2\), nước cất. II. Nội dung và cách tiến hành Thí...
 4. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ? A. phenol B. etanol C. đimetyl ete D. metanol Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án A
 5. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 6 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol a)...
 6. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học: a) Metan \(\overset{(1)}{\rightarrow}\) axetilen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) etilen\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) etanol...
 7. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 4 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các ô sau: a) Hợp chất C$_{6}$H$_{5}$- CH$_{2}$-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm. b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước. c) Ancol và phenol...
 8. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa các ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hidroxit, nước brom, dung dịch HNO$_{3}$. Học Lớp hướng dẫn giải C$_{6}$H$_{5}$OH + NaOH → C$_{6}$H$_{5}$ONa + H$_{2}$O...
 9. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C$_{2}$H$_{5}$OH đun nóng. Học Lớp hướng dẫn giải a) C$_{2}$H$_{5}$Br + NaOH...
 10. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 1 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C$_{4}$H$_{9}$Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C$_{4}$H$_{10}$O, C$_{4}$H$_{8}$O. Học Lớp hướng dẫn giải
 11. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol

  Giải bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol: Viết các phương trình hóa học điều chế: - phenol từ benzen (1) - stiren từ etylbenzen (2) Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ. Học Lớp hướng dẫn giải - (1) Điều chế phenol phenol từ benzen: C$_{6}$H$_{6}$ + Br$_{2}$ ---Fe, to→ C$_{6}$H$_{5}$Br + HBr...
 12. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol

  Giải bài 5 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol: Sục khí CO$_{2}$ vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO$_{3}$ được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol. Học Lớp hướng dẫn giải - Dung dịch bị...
 13. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol

  Giải bài 4 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol: Cho từ từ phenol vào nước brom; stiren vào dung dịch brom trong CCl$_{4}$. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học. Học Lớp hướng dẫn giải
 14. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol

  Giải bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol: Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc) a. Viết các phương trình hóa học xảy ra. b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A. c. Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO$_{3}$...
 15. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol

  Giải bài 2 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol: Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau: 2,4,6-tribomphenol (1) ; 2,4,6-trinitrophenol (2) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Học Lớp hướng dẫn giải
 16. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol

  Giải bài 1 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol: Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau : Học Lớp hướng dẫn giải
 17. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 187 SGK Hóa học 11 Ancol

  Giải bài 9 trang 187 SGK Hóa học 11 Ancol: Cho 3,70gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư có thấy 0,56 lit khí thoát ra (ở đktc). Công thức phân tử của X là: A. C$_{2}$H$_{6}$O ; B. C$_{3}$H$_{10}$O C. C$_{4}$H$_{10}$O ; D. C$_{4}$H$_{8}$O Hãy chọn đáp án đúng Học Lớp...
 18. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol

  Giải bài 8 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol: Cho ancol Tên gọi nào dưới đấy ứng với ancol trên? A. 2-metylpentan-1-ol ; B. 4-metylpentan-1-ol C. 4-metylpentan-2-ol ; D. 3-metylpentan-2-ol Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án B
 19. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol

  Giải bài 7 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol: Từ 1,00 tấn tinh bột chứa 5,0% chất xơ (Không bị biến đổi) có thể sản xuất đưuọc bao nhiêu lit etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình là 80,0% và khối lượng riêng của etanol là D = 0,789 g/ml. Học Lớp hướng dẫn giải...
 20. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol

  Giải bài 6 trang 186 SGK Hóa học 11 Ancol: Oxi hoá hoàn toàn 0,60(g) một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình 91 đựng H$_{2}$SO$_{4}$ đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g. a. Giải thích hiện tượng thí nghiệm trên...