bài tập logarit

 1. Học Lớp

  Toán 12 24 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 16)

  Câu 1: Cho a, b là các số thực, thỏa mãn \(0 < a < 1 < b\), khẳng định nào sau đây đúng? A. \({\log _b}a + {\log _a}b < 0\) B. \({\log _b}a > 1\) C. \({\log _a}b > 0\) D. \({\log _a}b + {\log _b}a \ge 2\) Câu 2: Cho các số thực dương a, b khác 1. Biết rằng đường thẳng...
 2. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 15)

  Câu 01: Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\log _3}\left( {2x + 1} \right)\). A. \(D = \left( { - \infty ;\, - \frac{1}{2}} \right)\). B. \(D = \left( {\frac{1}{2};\, + \infty } \right)\). C. \(D = \left( {0;\, + \infty } \right)\). D. \(D = \left( { - \frac{1}{2};\, + \infty }...
 3. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 14)

  Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? A. Hàm số \(y = {2^{3 - x}}\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) B. Hàm số \(y = {\log _2}\left( {{x^2} + 1} \right)\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\) C. Hàm số \(y = {\log _{\frac{1}{2}}}\left( {{x^2} + 1} \right)\) đạt cực đại tại x=0...
 4. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 13)

  Câu 1: Tính đạo hàm của hàm số \(y = \log ({x^2} - x).\) A. \(y' = \frac{1}{{({x^2} - x)\ln 10}}.\) B. \(y' = \frac{{2x - 1}}{{{x^2} - x}}.\) C. \(y' = \frac{{2x - 1}}{{({x^2} - x)\log e}}.\) D. \(y' = \frac{{2x - 1}}{{{x^2} - x}}.loge.\) Câu 2: Cho \({a^{\frac{3}{4}}} >...
 5. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 12)

  Câu 1: Với các số thực dương x,y bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. \({\log _2}\left( {\frac{x}{y}} \right) = \frac{{{{\log }_2}x}}{{{{\log }_2}y}}.\) B. \({\log _2}\left( {x + y} \right) = {\log _2}x + {\log _2}y.\) C. \({\log _2}\left( {\frac{{{x^2}}}{y}} \right) = 2{\log _2}x -...
 6. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 11)

  Câu 1: Với các số thực dương a, b bất kỳ và khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. \(\log {a^b} = \frac{1}{b}\log a\) B. \(\log \frac{a}{b} = \frac{{\log a}}{{\log b}}\) C. \(\log a.\log b = \log \left( {ab} \right)\) D. \({\log _a}b = \frac{{\ln b}}{{\ln a}}\) Câu 2: Cho a là số thực...
 7. Học Lớp

  Toán 12 17 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 10)

  Câu 1: Cho \({\log _b}a = x\) và \({\log _b}c = y\). Hãy biểu diễn \({\log _{{a^2}}}\left( {\sqrt[3]{{{b^5}{c^4}}}} \right)\) theo x và y. A. \({\log _{{a^2}}}\left( {\sqrt[3]{{{b^5}{c^4}}}} \right) = \frac{{5 + 4y}}{{6x}}\) B. \({\log _{{a^2}}}\left( {\sqrt[3]{{{b^5}{c^4}}}} \right) =...
 8. Học Lớp

  Toán 12 10 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 9)

  Câu 1: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó? A. \(y = - {\log _{\frac{1}{3}}}x\) B. \(y = {\log _\pi }x\) C. \(y = {\log _2}\left( {\frac{1}{x}} \right)\) D. \(y = {\log _2}x\) Câu 2: Cho \({\log _5}3 = a,\,{\log _7}5 = b\). Biểu diễn \({\log _{15}}105\) theo a...
 9. Học Lớp

  Toán 12 16 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 8)

  Câu 1: Đặt \({\log _2}14 = m\). Biểu diễn \(N = {\log _{49}}32\) theo m. A. \(N = 3m + 1\) B. \(N = 3m - 2\) C. \(N = \frac{5}{{2m - 2}}\) D. \(N = \frac{1}{{m - 1}}\) Câu 2: Tìm m để hàm số \(y = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_5}\left( {\left( {m - 2} \right){x^2} + 2\left( {m - 3} \right)x + m - 1}...
 10. Học Lớp

  Toán 12 9 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 7)

  Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm \(y = lo{g_3}\left( {{x^2}-5x + 6} \right)\). A. \(D = \left( { - \infty ;2} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right)\) B. \(D= \left( {2;3} \right)\) C. \(D = \left( { - \infty ;3} \right)\) D. \(D = \left( {2; + \infty } \right)\) Câu 2: Gọi m là số...
 11. Học Lớp

  Toán 12 9 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 6)

  Câu 1: Cho \({\log _2}14 = a\). Tính \({\log _{49}}32\) theo a. A. \({\log _{49}}32 = \frac{{10}}{{a - 1}}\) B. \({\log _{49}}32 = \frac{2}{{5\left( {a - 1} \right)}}\) C. \({\log _{49}}32 = \frac{5}{{2a - 2}}\) D. \({\log _{49}}32 = \frac{5}{{2a + 1}}\) Câu 2: Tìm tập xác định D của hàm số...
 12. Học Lớp

  Toán 12 9 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 5)

  Câu 1: Đặt \(a = {\log _7}11,\,b = {\log _2}7\). Hãy biểu diễn \({\log _{\sqrt[3]{7}}}\frac{{121}}{8}\) theo a và b A. \({\log _{\sqrt[3]{7}}}\frac{{121}}{8} = 6{\rm{a}} - \frac{9}{b}\) B. \({\log _{\sqrt[3]{7}}}\frac{{121}}{8} = \frac{2}{3}a - \frac{9}{b}\) C. \({\log...
 13. Học Lớp

  Toán 12 7 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 4)

  Câu 1: Cho hàm số \(f(x) = \ln \left( {2008x - {x^2}} \right)\). Giải bất phương trình \(f'(x) > 0.\) A. x<1004 B. 0<x<1004 C. x>2008 D. 0<x<2008 Câu 2: Cho \({\log _{14}}7 = a,\,{\log _{14}}5 = b\). Tính \({\log _{35}}28\) theo a, b. A. \({\log _{35}}28 = \frac{{1 - a}}{{a -...
 14. Học Lớp

  Toán 12 11 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 3)

  Câu 21: Một học sinh giải bài toán: “Biết \({\log _{27}}5 = a;{\log _8}7 = b;{\log _2}3 = c\) . Tính \({\log _6}35\) lần lượt như sau: I. Ta có \(a = {\log _{27}}5 = {\log _{{3^3}}}5 = \frac{1}{3}{\log _3}5.\) Suy ra \({\log _3}5 = 3a\) nên \({\log _2}5 = {\log _2}3.{\log _3}5 = 3ac\) II...
 15. Học Lớp

  Toán 12 9 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 2)

  Câu 1: Cho \({\log _3}15 = a,{\log _3}10 = b\). Tính giá trị của biểu thức \(P = {\log _3}50\) theo a và b. A. \(P = a + b - 1\) B. \(P = a - b - 1\) C. \(P = 2a + b - 1\) D. \(P = a + 2b - 1\) Câu 2: Cho biểu thức \(Q = {\log _a}\left( {a\sqrt b } \right) - {\log _{\sqrt a...
 16. Học Lớp

  Toán 12 10 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 1)

  Câu 1: Tính giá trị biểu thức sau: \(A = 4^{\frac{3}{2}} + 8^{\frac{2}{3}}\) A. 11 B. 12 C. 13 D. 14 Câu 2: Tính giá trị biểu thức sau: \(B = \sqrt{(0,04)^{-1,5} - (0,125)^{-\frac{2}{3}}}\) A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Câu 3: Đơn giản biểu thức sau: \(A = \sqrt[3]{a^2 \sqrt[4]{a}}\) (Giả sử các biểu...
 17. Học Lớp

  Toán 12 Công thức logarit

  Công thức logarit là phần quan trọng với họ sinh lớp 12. Việc lập bảng công thức logarit sẽ giúp học sinh giải nhanh bài toán liên quan tới logarit. Công thức logarit 1. Định nghĩa logarit Cho hai số dương a, b và a ≠ 1 . Số α thỏa mãn đẳng thức \({a^\alpha } = b\) được gọi là logarit cơ số a...