Giải bài tập sgk toán lớp 12 hình học Chương III phương pháp tọa độ không gian

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài tập sgk toán lớp 12 hình học Chương III phương pháp tọa độ không gian:
Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
 1. Giải bài 1 trang 68 SGK hình học lớp 12 Hệ tọa độ trong không gian
 2. Giải bài 2 trang 68 SGK hình học lớp 12 Hệ tọa độ trong không gian
 3. Giải bài 3 trang 68 SGK hình học lớp 12 Hệ tọa độ trong không gian
 4. Giải bài 4 trang 68 SGK hình học lớp 12 Hệ tọa độ trong không gian
 5. Giải bài 5 trang 68 SGK hình học lớp 12 Hệ tọa độ trong không gian
 6. Giải bài 6 trang 68 SGK hình học lớp 12 Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2. Phương trình mặt phẳng
 1. Giải bài 1 trang 80 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
 2. Giải bài 2 trang 80 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
 3. Giải bài 3 trang 80 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
 4. Giải bài 4 trang 80 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
 5. Giải bài 5 trang 80 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
 6. Giải bài 6 trang 80 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
 7. Giải bài 7 trang 81 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
 8. Giải bài 8 trang 81 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
 9. Giải bài 9 trang 81 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
 10. Giải bài 10 trang 81 SGK hình học lớp 12 Phương trình mặt phẳng
Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
 1. Giải bài 1 trang 89 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
 2. Giải bài 2 trang 89 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
 3. Giải bài 3 trang 90 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
 4. Giải bài 4 trang 90 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
 5. Giải bài 5 trang 90 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
 6. Giải bài 6 trang 90 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
 7. Giải bài 7 trang 91 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
 8. Giải bài 8 trang 91 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
 9. Giải bài 9 trang 91 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
 10. Giải bài 10 trang 91 SGK hình học lớp 12 Phương trình đường thẳng trong không gian
Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian
 1. Giải bài 1 trang 91 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 2. Giải bài 2 trang 91 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 3. Giải bài 3 trang 92 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 4. Giải bài 4 trang 92 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 5. Giải bài 5 trang 92 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 6. Giải bài 6 trang 92 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 7. Giải bài 7 trang 92 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 8. Giải bài 8 trang 93 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 9. Giải bài 9 trang 93 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 10. Giải bài 10 trang 93 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 11. Giải bài 11 trang 93 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 12. Giải bài 12 trang 93 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 13. Giải bài 1 trang 94 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 14. Giải bài 2 trang 94 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 15. Giải bài 3 trang 94 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 16. Giải bài 4 trang 94 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 17. Giải bài 5 trang 95 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 18. Giải bài 6 trang 95 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 19. Giải bài 7 trang 95 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 20. Giải bài 8 trang 95 SGK hình học lớp 12 phần ôn tập phương pháp tọa độ không gian
 

Bình luận bằng Facebook