cấu tạo vỏ nguyên tử

 1. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 9 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử: Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của : a) 2 nguyên tố mà nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng là tối đa ; b) 2 nguyên tố mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng ; c) 2 nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp...
 2. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 8 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử: Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là : a) 2s$^{1 }$; b) 2s$^{2}$ 2p$^{3}$ ; c) 3s$^{2}$3p$^{6 }$; d) 3s$^{2}$ 3p$^{3}$...
 3. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 7 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử: Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ. Học Lớp hướng dẫn giải Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết: sự phân bố electron trên các lớp và phân lớp. Qua cấu hình electron ta biết được cấu tạo...
 4. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 6 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử: Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{3}$. Hỏi : a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ? b) Số hiệu nguyên tử của photpho là bao nhiêu ? c) Lớp electron nào có mức năng tượng cao...
 5. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 5 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử: Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau : a) 2s ; b) 3p ; c) 4s ; d) 3d. Học Lớp hướng dẫn giải Số electron tối đa ở các phân lớp s, p, d, f tương ứng là 2, 6, 10, 14. Do đó, ta có: a) 2s có tối đa 2e. b) 3p có...
 6. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 4 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử: Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi : a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ? b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ? c) Nguyên tố đó là nguyên tố kim loại hay phi kim ? Học Lớp hướng dẫn giải Cấu hình...
 7. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 3 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử: Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ. Học Lớp hướng dẫn giải Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của nguyên tử...
 8. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 2 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử: Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn ? Vì sao ? Học Lớp hướng dẫn giải Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn lớp L vì gần hạt nhân hơn và mức năng lượng thấp hơn.
 9. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 1 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử: Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ? Học Lớp hướng dẫn giải Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s. Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào...
 10. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 6 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử: Nguyên tử agon có kí hiệu là \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\). a) Hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử. b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp electron. Học Lớp hướng dẫn giải a) Z = 18 suy ra trong hạt nhân...
 11. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 5 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử: a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ? b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron ? Học Lớp hướng dẫn giải a) Khái niệm lớp và phân lớp electron: + Lớp electron: Trong nguyên tử, các electron...
 12. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 4 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là A. 6. B. 8. C.14. D. 16. Chọn đáp số đúng. Học Lớp hướng dẫn giải Cấu hình...
 13. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 3 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử: Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là A. 2 . B. 5. C.9. D.11. Chọn đáp số đúng. Học Lớp hướng dẫn giải Cấu hình e của flo là...
 14. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 2 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử: Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ? A. \( _{17}^{37}\textrm{Cl}\) B. \( _{19}^{39}\textrm{K}\) C. \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\) D. \(...
 15. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Giải bài 1 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử: Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là A. \( _{75}^{185}\textrm{M}\). B. \( _{185}^{75}\textrm{M}\). C. \( _{75}^{110}\textrm{M}\). D. \( _{110}^{75}\textrm{M}\)...