Giải bài 5 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử:
a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?
b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron ?
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Khái niệm lớp và phân lớp electron:
+ Lớp electron: Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp, các lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.
Thứ tự các lớp được kí hiệu bằng các số nguyên n = 1, 2, 3, ..., 7.
+ Phân lớp electron: Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường: s, p, d, f.
Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp: electron trên một lớp có năng lượng gần bằng nhau còn trên cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.
b) Lớp N là lớp thứ 4 có các phân lớp s, p, d, f có số electron tối đa tương ứng là 2, 6, 10, 14 nên số electron tối đa là 32.