Giải bài 4 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử:
Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi :
a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?
b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?
c) Nguyên tố đó là nguyên tố kim loại hay phi kim ?
Học Lớp hướng dẫn giải
Cấu hình electron : 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{5}$ 3s$^{2}$ 3p$^{6}$ 4s$^{2}$.
a) Nguyên tử có 4 lớp electron.
b) Lớp ngoài cùng có 2 electron.
c) Do nguyên tử nguyên tử có 2e lớp ngoài cùng nên nguyên tố đó là kim loại.