Giải bài 5 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử:
Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :
a) 2s ;
b) 3p ;
c) 4s ;
d) 3d.
Học Lớp hướng dẫn giải
Số electron tối đa ở các phân lớp s, p, d, f tương ứng là 2, 6, 10, 14. Do đó, ta có:
a) 2s có tối đa 2e.
b) 3p có tối đa 6e.
c) 4s có tối đa 2e.
d) 3d có tối đa 10e.