Giải bài 2 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử:
Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?
A. \( _{17}^{37}\textrm{Cl}\)
B. \( _{19}^{39}\textrm{K}\)
C. \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\)
D. \( _{19}^{40}\textrm{K}\).
Chọn đáp án đúng.

Học Lớp hướng dẫn giải
19 proton => Z = 19
19 proton và 20 nơtron => A = 19 + 20 = 39
Vậy nguyên tử đó là \({}_{19}^{39}K\).
Đáp án B