Giải bài 7 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử:
Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.
Học Lớp hướng dẫn giải
Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết: sự phân bố electron trên các lớp và phân lớp. Qua cấu hình electron ta biết được cấu tạo nguyên tử, vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học đặc trưng của nguyên tố đó.
Thí dụ: Nguyên tố Na có cấu hình electron là: 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{1}$ .
- Cấu tạo nguyên tử: điện tích hạt nhân là 11+, nguyên tử có 3 lớp electron và có 1e ở lớp ngoài cùng.
- Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn: ô số 11, chu kì 3, nhóm IA.
- Tính chất hóa học đặc trưng: do có 1e lớp ngoài cùng nên Na là một kim loại mạnh.