Giải bài 8 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 8 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử:
Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :
a) 2s$^{1 }$;
b) 2s$^{2}$ 2p$^{3}$ ;
c) 3s$^{2}$3p$^{6 }$;
d) 3s$^{2}$ 3p$^{3}$;
e) 3s$^{2}$ 3p$^{5}$;
g) 2s$^{2}$ 2p$^{6}$.
Học Lớp hướng dẫn giải
Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử :
a) 1s$^{2}$ 2s$^{1}$ ;
b) 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{3}$ ;
c) 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ ;
d) 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{3}$ ;
e) 1s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{5}$ ;
g) 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{6}$.