Giải bài 9 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 9 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử:
Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :
a) 2 nguyên tố mà nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng là tối đa ;
b) 2 nguyên tố mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng ;
c) 2 nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng.
Học Lớp hướng dẫn giải
a) \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\) và \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\);
b) \( _{11}^{23}\textrm{Na}\) và \( _{19}^{39}\textrm{K}\);
c) \( _{17}^{35}\textrm{F}\) và \( _{17}^{35}\textrm{Cl}\)