Giải bài 3 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử:
Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ.
Học Lớp hướng dẫn giải
Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố.
Thí dụ: Liti, natri có 1e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của kim loại, oxi và lưu huỳnh đều có 6e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của phi kim.