hóa học 11

 1. Học Lớp

  Hóa học lớp 11

  Hóa học 11: I - Sự điện li 1. Sự điện li 2. Độ điện li alpha 3. Axit - bazơ - muối 4. Lí thuyết về pH 5. Phương pháp giải bài tập về pH 6. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch Hóa học 11: II - Nitơ và Photpho 1. Lí thuyết về nitơ 2. Lí thuyết amoniac 3. Muối amoni 4. Axit nitric và...
 2. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

  Giải bài 9 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl, P, S, C, Br : a) Trong phân tử KMnO$_{4}$, Na$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$, KClO$_{3}$, H$_{3}$PO$_{4}$ b) Trong ion: \({NO_{3}}^{-}\), \({SO_{4}}^{2-}\), \({CO_{3}}^{2-}\), \({Br}^{-}\), \({NH_{4}}^{+}\)...
 3. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

  Giải bài 8 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học a) Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong các nguyên tố sau đây những nguyên tố nào có cùng cộng hóa trị trong các oxit cao nhất: Si, P, Cl, S, C,N, Se, Br. b) Những nguyên tố nào sau đây có cùng...
 4. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

  Giải bài 7 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học Xác định điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA. Học Lớp hướng dẫn giải Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA là: Các nguyên tố...
 5. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

  Giải bài 6 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học a) Lấy ví dụ về tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử. b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của các loại tinh thể đó. Giải thích. c) Tinh thể nào dẫn điện được ở trạng thái rắn? Tinh thể nào dẫn điện được khi nóng chảy và khi...
 6. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

  Giải bài 4 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học a) Dựa vào giá trị độ âm điện ( F: 3,98 ; O: 3,44 ; Cl: 3,16 ; N: 3,04) hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào của dãy nguyên tố sau: F, O, N, Cl. b) Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau đây: N$_{2}$, CH$_{4}$, H$_{2}$O...
 7. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

  Giải bài 3 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học Cho dãy oxit sau đây: Na$_{2}$O, MgO, Al$_{2}$O$_{3}$, SiO$_{2}$, P$_{2}$O$_{5}$, SO$_{3}$, Cl$_{2}$O$_{7}$. Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác định loại liên kết trong từng phân tử oxit ( tra giá...
 8. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

  Giải bài 2 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học Trình bày sự giống và khác nhau của 3 loại liên kết: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết cộng hóa trị có cực. Lời giải chi tiết
 9. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

  Giải bài 1 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học a) Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng: Na → Na$^{+}$ ; Cl → Cl$^{-}$ Mg → Mg$^{2+}$ ; S → S$^{2-}$ Al → Al$^{3+}$ ; O → O$^{2-}$ b) Viết cấu hình electron của các...
 10. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

  Giải bài 7 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất , đơn chất và ion sau: a) H$_{2}$S, S, H$_{2}$SO$_{3}$, H$_{2}$SO$_{4.}$ b) HCl, HClO, NaClO$_{2}$, HClO$_{3}$. c) Mn, MnCl$_{2}$, MnO$_{2}$, KmnO$_{4}$. d) MnO$_{4}$$^{-}$ ...
 11. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

  Giải bài 6 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa Viết công thức phân tử của các chất, trong đó S lần lượt có số oxi hóa -2, 0, +4, +6. Học Lớp hướng dẫn giải Công thức phân tử của những chất trong đó S có số oxi hóa -2, 0, +4, +6 lần lượt là: H$_{2}$S, S, SO$_{2}$, SO$_{3}$.
 12. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

  Giải bài 5 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO$_{2}$, H$_{2}$O, SO$_{3}$, NO, NO$_{2}$, Na$^{+}$, Cu$^{2+}$, Fe$^{2+}$, Fe$^{3+}$, Al$^{3+ }$, NH$_{4}$$^{+}$ Học Lớp hướng dẫn giải Số oxi hóa của các nguyên tố...
 13. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

  Giải bài 3 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na$_{2}$O, BaO, BaCl$_{2}$ , Al$_{2}$O$_{3.}$ Học Lớp hướng dẫn giải Điện hóa trị của các nguyên tử trong: CsCl: Cs = 1$^{+}$ ; Cl = 1$^{-}$ Na$_{2}$O: Na =...
 14. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

  Giải bài 2 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe$^{3+}$ , S trong SO$_{3}$ , P trong PO$_{4}$$^{3-}$lần lượt là: A. 0, +3, +6, +5 B. 0, +3, +5, +6 C. +3, +5, 0, +6 D. +5, +6, +3, 0. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án A
 15. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

  Giải bài 1 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa Số oxi hóa của nitơ trong NH$_{4}$$^{+ }$, NO$_{2}$$^{-}$ , và HNO$_{3 }$lần lượt là: A. +5, -3, +3. B. -3, +3, +5 C. +3, -3, +5 D. +3, +5, -3. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án B
 16. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

  Giải bài 4 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3. Lời giải chi tiết Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O CH4 HCl NH3 Cộng hóa trị H có...
 17. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  Giải bài 6 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử: Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết. Học Lớp hướng dẫn giải Liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết: – Trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị. – Trong...
 18. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  Giải bài 5 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử: Vì sao các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao? Học Lớp hướng dẫn giải Bởi vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơn, khó nóng chảy.
 19. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  Giải bài 4 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử: a) Hãy đưa ra một số thí dụ chất có mạng tinh thể nguyên tử, chất có mạng tinh thể phân tử. b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai loại tinh thể nói trên. Giải thích? Học Lớp hướng dẫn giải a) Chất có mạng tinh thể nguyên...
 20. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  Giải bài 3 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử: Hãy kể tên các loại tinh thể đã học và tính chất chung của từng loại. Học Lớp hướng dẫn giải - Tinh thể nguyên tử: tính chất chung: bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao. - Tinh thể phân tử: tính...