Giải bài 1 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 1 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
a) Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:
Na → Na$^{+}$ ; Cl → Cl$^{-}$
Mg → Mg$^{2+}$ ; S → S$^{2-}$
Al → Al$^{3+}$ ; O → O$^{2-}$
b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion. Nhận xét về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các ion được tạo thành.
Học Lớp hướng dẫn giải
a)
Na → Na$^{+}$ +1e ; Cl +1e→ Cl$^{-}$
Mg → Mg$^{2+}$ +2e ; S + 2e → S$^{2-}$
Al → Al$^{3+}$ +3e ; O +2e → O$^{2-}$

b) Cấu hình electron của các nguyên tử và các ion:
$_{11}$Na: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{1}$$^{ }$ ; Na$^{+}$: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6 }$
Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.
$_{17}$Cl: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{5 }$ ; Cl$^{ - }$: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{6 }$
Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ar.
$_{12}$Mg: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2 }$ ; Mg$^{2+}$: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$
Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.
$_{16}$S: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{4 }$ ; S$^{2- }$: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{6 }$
Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ar.
$_{13}$Al: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{51}$ ; Al$^{3+ }$: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$
Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.
$_{8}$O: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{4 }$ ; O$^{2- }$: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$
Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook