Hóa học lớp 11

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hóa học 11: I - Sự điện liHóa học 11: II - Nitơ và PhotphoHóa học 11: III - Cacbon và SilicHóa học 11: IV - Đại cương về hóa học hữu cơHóa học 11: V - Hiđrocacbon noHóa học 11: VI - Hiđrocacbon không noHóa học 11: VII - Hiđrocacbon thơmHóa học 11: VIII - Dẫn xuất halogen, Ancol, PhenolHóa học 11: IX - Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.