chuyên đề hóa học

 1. Học Lớp

  Hóa học lớp 12

  Hóa học 12: I - Este và Lipit 1. Lý thuyết về este (Đồng phân - Danh pháp - Tính chất vật lý) 2. Phương pháp giải bài tập thủy phân este đơn giản 3. Phương pháp giải bài tập thủy phân este đặc biệt 4. Phương pháp giải bài tập thủy phân este đa chức 5. Phương pháp giải bài tập đốt cháy este no...
 2. Học Lớp

  Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

  1. Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm. Hiện tượng: Có khí màu vàng lục bay ra. Giấy màu ẩm bị mất màu Phương trình phản ứng: \(16HCl + 2KMnO_4 → 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 \) \(+ 8H_2\) \(Cl_2 + H_2O ⇆ HCl + HClO\). 2. Điều chế axit clohiđric. Hiện tượng: Có khí bay lên ở bình cầu...
 3. Học Lớp

  Giải bài 13 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 13 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen: Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó? Học Lớp hướng dẫn giải Sục hỗn hợp khí vào dung dịch NaOH dư, khí clo tác dụng với dung dịch NaOH, ta thu được khí O$_{2}$ Cl$_{2}$ + 2NaOH → NaCl +...
 4. Học Lớp

  Giải bài 12 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 12 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Cho 69, 6g MnO$_{2}$ tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường). a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dung...
 5. Học Lớp

  Giải bài 11 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 11 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO$_{3}$, người ta thu được một kết tủa và nước lọc. a) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. b) Tính nồng độ mol của các chất còn lại...
 6. Học Lớp

  Giải bài 10 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 10 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối là NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, biết rằng 50 g dung dịch hai muối nói trên tác dụng...
 7. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 9 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch KF trong hiđro florua lỏng đã được loại bỏ hết nước. Vì sao phải tránh sự có mặt của nước? Học Lớp hướng dẫn giải Để điều chế flo, ngưởi ta phải điện phân hỗn hợp KF trong HF lỏng khan...
 8. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 8 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Nêu các phản ứng chứng minh rằng tính oxi hóa của clo mạnh hơn brom và iot. Học Lớp hướng dẫn giải Clo oxi hóa dễ dàng Br $^{–}$ tronh dung dịch muối bromua và I$^{-}$ trong dung dịch muối iotua. Cl$_{2}$ + 2NaBr → 2NaCl + Br$_{2}$...
 9. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 7 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO$_{2}$ biết rằng khí Cl$_{2}$ sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 g I$_{2}$ từ dung dịch NaI. Học Lớp hướng dẫn giải Phương trình hóa học của phản ứng: Cl$_{2}$ + 2NaI → 2NaCl +...
 10. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 6 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen: Có những chất sau: KMnO$_{4}$, MnO$_{2}$, K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$ và dung dịch HCl. a) Nếu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn? b) Nếu chất oxi hóa có số mol bằng nhau...
 11. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 5 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen: Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s$^{2}$4p$^{5}$. a) Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của nguyên tố trên. b) Cho biết tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử của nguyên tố hóa này. c) Nêu tính...
 12. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 118 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 4 trang 118 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen: Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot : A. Flo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa mãnh liệt với nước. B. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được nước. C. Brom có tính oxi hóa mạnh, tuy yếu hơn flo và clo nhưng nó cũng oxi hóa được...
 13. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 118 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 3 trang 118 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen: Trong phản ứng hóa học sau: SO$_{2}$ + Br$_{2}$ + 2H$_{2}$O → H$_{2}$SO$_{4}$ + 2HBr brom đóng vai trò gì? A. chất khử. B. chất oxi hóa. C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa. D. không là chất oxi hóa, không là chất khử. Chọn đáp...
 14. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 118 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 2 trang 118 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen: Đổ dung dịch AgNO$_{3}$ vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng? A. NaF. C. NaBr. B. NaCl. D. NaI. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án A
 15. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 118 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 1 trang 118 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen: Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần? A. HCl, HBr, HI, HF. B. HBr, HI, HF, HCl. C. HI, HBr, HCl, HF. D. HF, HCl, HBr, HI. Học Lớp hướng dẫn giải Tính axit: HI > HBr > HCl > HF Giải thích: Do bán kính nguyên...
 16. Học Lớp

  Giải bài 11 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot

  Giải bài 11 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot Iot bị lẫn tạp chất NaI. Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó. Học Lớp hướng dẫn giải Iot bị lẫn tạp chất NaI vào nước, sau đó sục khí clo vào dung dịch để oxi hóa I$^{-}$ thành I$_{2}$, để tận thu I$_{2}$ta đun nóng nhẹ ở áp suất khí quyển...
 17. Học Lớp

  Giải bài 10 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot

  Giải bài 10 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot Làm thế nào để phân biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl ? Học Lớp hướng dẫn giải Cho dung dịch AgNO$_{3}$ vào từng ống nghiệm chứa mẫu thử: + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng => NaCl AgNO$_{3}$ + NaCl → AgCl ↓ + NaNO$_{3}$ + Không hiện...
 18. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot

  Giải bài 9 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot: Tính khối lượng CaF$_{2}$ cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch axit flohidric nồng độ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Học Lớp hướng dẫn giải m$_{HF}$ =\(\frac{40 . 2,5}{100 }\) = 1kg \(\begin{gathered}...
 19. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot

  Giải bài 8 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot: Cho 1,03 gam muối natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO$_{3}$ dư thì thu được một kết tủa, kết tủa sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 g bạc. Xác định tên của muối A. Học Lớp hướng dẫn giải n$_{AgX }$ = n$_{Ag}$ =\(\frac{1,08}{ 108...
 20. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot

  Giải bài 7 trang 114 sgk hóa học 10 Flo Brom và Iot: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhiđric thu được. Học Lớp hướng dẫn giải n$_{HBr}$ =\(\frac{350}{22,4}\) = 15,625 mol → m$_{HBr }$ = 15,625 x 81 =1265,625 g m $_{dd}$ =...