Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm.

Hiện tượng: Có khí màu vàng lục bay ra. Giấy màu ẩm bị mất màu

Phương trình phản ứng: \(16HCl + 2KMnO_4 → 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 \)

\(+ 8H_2\)

\(Cl_2 + H_2O ⇆ HCl + HClO\).

2. Điều chế axit clohiđric.

Hiện tượng: Có khí bay lên ở bình cầu. Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Phương trình phản ứng: \(NaCl(rắn) + H_2SO_4 → NaHSO_4 + HCl\)

3. Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch.

Phân biệt 3 dung dịch mất nhãn: HCl, NaCl, \(HNO_3\).

Hướng dẫn: Đánh số thứ tự ống nghiệm, trích mẫu thử

Phân loại hợp chất bằng quỳ tím

Nhận biết ion Cl- bằng dung dịch \(AgNO_3\).

Kết quả: Dùng quỳ tím nhận biết được dung dịch NaCl vì không làm giấy quỳ đổi màu.

Dùng dung dịch \(AgNO_3\) nhận biết được dung dịch HCl vì tạo kết tủa AgCl màu trắng.

Kết luận: Ống 1 chứa NaCl.

Ống 2 chứa HCl.

Ống 3 chứa \(HNO_3\).