Giải bài 6 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:
Có những chất sau: KMnO$_{4}$, MnO$_{2}$, K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$ và dung dịch HCl.
a) Nếu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?
b) Nếu chất oxi hóa có số mol bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?
Hãy trả lời đúng bằng cách tính toán trên cơ sở các phương trình phản ứng.
Học Lớp hướng dẫn giải
a)
Giả sử lấy lượng mỗi chất là a gam.
MnO$_{2}$ + 4HCl → MnCl$_{2}$ + Cl$_{2}$ + 2H$_{2}$O (1)
2KMnO$_{4}$ + 14 HCl → 2MnCl$_{2}$ + 2KCl + 5Cl$_{2}$ + 8H$_{2}$O (2)
K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$ + 14 HCl → 2CrCl$_{2}$ + 2KCl + 3Cl$_{2}$ + 7H$_{2}$O (3)
a gam MnO$_{2}$ → 71a/87 gam Cl$_{2}$
a gam KMnO$_{4}$ → 177,5a/158 gam Cl$_{2}$
a gam K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7 }$→ 213a/255 gam$_{ }$Cl$_{2}$
Ta thấy: 177,5a/158 > 213a/255 > 71a/87
Vậy nếu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì KMnO$_{4}$ có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn.

b) Nếu số mol các chất bằng n mol
Theo (1) n$_{mol}$ MnO$_{2}$ → n$_{mol}$ Cl$_{2}$
Theo (2) n$_{mol}$ KMnO$_{4}$ → 2,5 n$_{mol}$ Cl$_{2}$
Theo (3) n$_{mol}$ K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7 }$→ 3n$_{mol }$Cl$_{2}$
Ta có: 3n > 2,5n > n
Vậy dùng K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7 }$được nhiều hơn Cl$_{2}$ hơn