Hóa học lớp 12

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hóa học 12: I - Este và Lipit
Hóa học 12: II - Cacbohiđrat
Hóa học 12: III - Amin, amino axit và protein
Hóa học 12: IV - Polime và vật liệu polime

Hóa học 12: V - Đại cương về kim loại
Hóa học 12: VI - Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
Hóa học 12: VII - Sắt, một số kim loại quan trọng
Hóa học 12: VIII - Phân biệt một số chất vô cơ
Hóa học 12: IX - Hóa học và vấn đề phát triển
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.